24 Avg

Pripravili smo novi koncept prihodnjega celovitega ravnanja z odpadki

Svet županov CeROD, d.o.o. je na svoji seji dne 13. 5. 2015 sprejel, da se projekt CeROD II. faza prekine.

Novi, manjši projekt zajema izgradnjo obrata za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov (MBO) kapacitete 25.000 ton/leto, s pripadajočo zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo. Poleg tega bomo v našem centru v Leskovcu tudi vnaprej sprejemali biološko razgradljive odpadke in nekomunalne odpadke. Predvidena tehnologija obdelave odpadkov, ki bo skladna z veljavno zakonodajo, bo doprinesla k bistvenemu zmanjšanju odloženih količin odpadkov na odlagališče in k dodatnemu zmanjševanju obremenitve okolja.

V sklopu investicije je predvidena tudi izgradnja male plinske elektratne. Z izvedbo kogeneracije se bo razpoložljivi odlagališčni plin ekološko in koristno uporabil za proizvodnjo električne energije ter ga bo možno v perspektivi uporabiti za toplotno energijo.

Gradnjo obrata MBO načrtujemo zaključiti do konca leta 2016 in s poskusnim obratovanjem pričeti v letu 2017, ko je predviden tudi začetek rednega obratovanja. Trenutno je v izdelavi investicijska dokumentacija, ki jo bomo v začetku septembra posredovali v potrditev Svetu županov. 

V času od 1. 1. 2016 do izgradnje novega obrata MBO, to je predvidoma eno leto, bomo sprejete komunalne odpadke začasno skladiščili.

Z realizacijo projekta MBO bo na lokaciji v Leskovcu zagotovljeno celovito in dolgoročno ravnanje z odpadki. Prav tako bo omogočeno rentabilno in učinkovito poslovanje našega podjetja ter s tem nemoteno izvajanje gospodarske javne službe.

15 Dec

ZAGOVARJAMO IZVEDBO REGIJSKEGA CENTRA CeROD II

Za občine smo pripravili najboljšo možnost izvedbe projekta, ki upošteva financiranje na naslednji način: najprej se črpajo evropska sredstva (v letu 2015), zatem sredstva državnega proračuna in nato občinski proračuni. Po tem modelu financiranja bo realiziran projekt RCERO Ljubljana. V tej možnosti je upoštevano, da bo pridobljeno gradbeno dovoljenje v februarju 2015 in da bo do konca leta 2015 končana gradnja ter v letu 2016 izvedeno poskusno obratovanje. Investitor ima veljavno Odločbo o dodelitvi kohezijskih sredstev, potreben je le še posluh s strani državnih institucij, da soglašajo s takšnim financiranjem.

Občine na ta način dobijo 82-odstotno sofinanciranje, kar pomeni, da morajo zagotoviti manj kot 20 odstotkov sredstev. To je vsekakor družbeno koristna naložba, ki omogoča, da se ravnanje z odpadki izvaja po cenovno najugodnejši možnosti za občane. Na trgu je tudi dovolj količin za mehansko obdelavo odpadkov, saj vsi projekti za to vrsto niso bili dokončani. Opozoriti velja, da bodo morali z letom 2016 vsi odpadki v mehansko biološko obdelavo, skladno s predpisi EU.

Zagovarjamo, da se projekt izvede. V tem primeru občine za realizacijo projekta plačajo toliko, kot je bilo prvotno načrtovano (4,8 milijonov eur brez ddv), investicija pa se povrne v treh letih, pri čemer ostane približno 700.000 eur za investicije oz. investicijsko vzdrževanje na leto. Če nadaljujemo ta projekt, je edini način, da se izognemo milijonski škodi in zmanjšamo vplive na okolje. 

Če bi se projekt ustavil, to za občine predstavlja večje finančne obveznosti, saj je treba: 
–      izvajalcu plačati stroške za izdelano projektno dokumentacijo ter odškodnino zaradi prekinitve (po ocenah strokovnjakov govorimo o milijonskih stroških), 
–      vrniti kohezijska sredstva za čistilno napravo in 
–      obstaja tveganje, da bo potrebno vrniti kohezijska sredstva za Cerod I. 
Ustavitev v tem trenutku tako predstavlja večji strošek, kot pa če se projekt nadaljuje, kar izhaja iz analiz, ki smo jih posredovali vsem družbenicam. 

Če se bodo občine družbenice odločile za alternativno rešitev gradnje na odlagališču Leskovec, bodo morale občine same zagotoviti sredstva za celotno investicijo. Kohezijska sredstva je namreč možno črpati le do konca leta 2015. Alternativni projekt s sredstvi Kohezijskega sklada EU pa ni možno na novo pripraviti in izvesti v tem času. 

Glede dvomov nekaterih o ceni, sporočamo, da so po novelaciji investicijskega programa (oktober 2013) izračunani stroški ravnanja z odpadki (obdelava in odlaganje) v višini 83,80 eur/tono sprejetih odpadkov – upoštevajoč masni tok 41.000 ton, kar je po do sedaj znanih podatkih med najnižjimi cenami za tovrstno storitev.
Tudi dosedanje cene ravnanja z odpadki (so med najnižjimi v Sloveniji) kažejo na to, da družba CeROD posluje racionalno.

Glede dvomov o zagotavljanju količin pa smo mnenja, da se bodo le-te lahko zagotovile z vključitvijo novih občin družbenic ali pridobitvijo količin na trgu, za kar že dobivamo povpraševanje.

Zato je družba CeROD na stališču, da je za občine družbenice, lokalno skupnost in samo družbo CeROD najboljše, da se projekt Cerod II izvede. Poudariti velja, da v tej smeri tudi ves čas delujemo. Tako je projekt v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, saj je drugostopenjski organ zavrnil pritožbi na izdajo OVD-ja. 

Zavedati pa se je treba, da je CeROD II nujno potreben tudi iz okoljskega vidika, saj prinaša bistveno manjše vplive na okolje, ker se bo vse odvijalo v zaprtih prostorih in se bo s tem zmanjšal smrad, kar pa je pomembno tudi za krajane. Poleg tega pa prinaša tudi nova delovna mesta in nov zagon gospodarstva.
                                                                                                    CeROD, d.o.o.

14 Jul

Sprejem Jake Šikonje, udeleženca olimpijade GENIUS 2014

Aleš Zupančič z Gimnazije Novo mesto in Jaka Šikonja z Gimnazije Črnomelj sta osvojila zlato medaljo za raziskovalno nalogo Možnost izrabe organskih gospodinjskih odpadkov za proizvodnjo vodika.
Olimpijada  mladih raziskovalcev GENIUS 2014 je potekala na Univerzi Owsego v zvezni državi New York od 15. do 20. junija 2014.

12 Jun

PREDSTAVITEV PROJEKTA CeROD II

Novo mesto, 11. junij 2014 – Mestna občina Novo mesto je skupaj z izvajalci na projektu CeROD II, na pobudo Civilne iniciative za čisto okolje in zdravo življenje, danes organizirala srečanje, na katerem so strokovnjaki izvajalcev podrobno predstavili projekt izgradnje sodobnega regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Izvajalca projekta sta priznani podjetji Riko in grški Helector s podizvajalci, ki se ponašata z mnogimi referencami na projektih s področja varovanja okolja. Oba izvajalca združena v konzorciju zagotavljata tudi najsodobnejšo tehnologijo za odlaganje in predelavo odpadkov ter spoštovanje vseh okoljskih predpisov in zakonodaje. Projekt, ki je delno financiran tudi iz evropskih skladov, bo dolgoročno prispeval predvsem h kakovostnejšemu življenju okoliških prebivalcev in celotnega območja. Izvajalci in upravljalci projekta so danes odgovarjali na vprašanja predstavnikov Civilne iniciative in lokalnih skupnosti. Te so zanimali predvsem ekološki in tehnični vidiki predvidene tehnologije in rešitev, ki jih projekt prinaša v lokalno okolje.

26 Apr

Pogodba za CeROD 2

Ljubljana, petek, 25. 4. 2014 – Minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan in župan MO Novo mesto Alojzij Muhič sta danes popoldne podpisala pogodbo o sofinanciranju za projekt CeROD II. Muhič je pogodbo podpisal v imenu 15 županov.
Izgradnja CeROD II. faza je na področju ravnanja z odpadki ena ključnih razvojnih in investicijskih nalog MO Novo mesto, kakor tudi širše Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Židan je ob tem čestital za vztrajnost in priznal, da država do svojih občin v iztekajočem se kohezijskem obdobju ni bila najbolj korektna. “Država si ne more domišljati, da ima pravico vsako leto spreminjati pogoje,” je izpostavil minister. CeROD II mora biti zgrajen do konca leta 2015.

Po poročanju Radiu 1, 25. 4. 2014, v Novicah ob 16.30: 

Pogodba za CeROD 2 je vendarle podpisana. Sporne zadeve so v nekaj urah očitno uskladili in pristojni minister Dejan Židan je končno pritisnil svoj podpis na sofinancersko pogodbo in ob tem priznal …
DEJAN ŽIDAN: Jaz se zavedam, da država do svojih občin v tem kohezijskem obdobju, ki se končuje ni bila najbolj korektna. Korektna država si ne more domišljati, da ima pravico kot partner na eni strani, da vsako leto neke pogoje spremeni. To je za investitorje nekaj strašnega.
NOVINARKA: Gradnja Centra za ravnanje z odpadki v Leskovcu pri Novem mestu za 15 občin Dolenjske, Bele krajine in Posavja se bo torej nadaljevala. Tudi županom na čelu z novomeškim Alojzijem Muhičem se je odvalil kamen od srca. Danes je zadovoljen.
ALOJZIJ MUHIČ: Zavedamo se odgovornosti in vseh zadev, ki iz pogodbe izhajajo. Prepričan sem, da bomo glede na to, da imamo izbranega izvajalca lovili roke, kljub temu da je pač nekoliko z zamikom  tudi ta pogodba.
NOVINARKA: CeROD 2 mora biti zgrajen do leta 2015. Ocenjen je na 32,5 milijonov evrov, 19 milijonov bo evropskega denarja, 3 milijone državnega, 10 milijonov morajo zagotoviti občine.

07 Mar

CENIK STORITEV GJS OBDELAVE DOLOČENIH KOMUNALNIH ODPADKOV IN CEN STORITEV GJS ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV

Obveščamo vas, da je Svet županov j.p. Cerod d.o.o. na današnji seji sprejel naslednji

SKLEP št. 4/13  Na podlagi 45. člena v zvezi s 43. členom Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Cerod, d.o.o., čistopis z dne 7.5.2013 in Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/2012, 109/2012) Svet županov javnega podjetja Cerod, d.o.o.  na 13. seji, dne 7.3.2014 potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev obdelave določenih komunalnih odpadkov in cen storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in sprejema naslednje cene:

 • Predračunska cena GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov je 0,0335336 €/kg.
 • Predračunska cena GJS odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih  odpadkov je 0,0726205  €/kg, od tega je predračunska cena javne infrastrukture 0,0275103 €/kg in predračunska cena storitve 0,0451102 €/kg.

 V predračunsko ceno GJS odlaganja je vključena okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih. Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.

Sklep prične veljati naslednji dan po potrditvi in se objavi na spletni strani javnega podjetja Cerod, d.o.o..

Do 31.8.2014 se pripravi s polletnim poročilom tudi polletna analiza stanja.


Objava na spletu in oglasni deski CeROD d.o.o. 7.3.2014.

16 Jan

PREDSTAVITEV PROJEKTA CeROD II. faza

Novo mesto, četrtek 9. januar 2014 – Županom občin družbenic CeROD-a je bil danes na MO Novo mesto predstavljen idejni projekt CeROD II, vključno s terminskim in finančnim planom.

Uvodne besede v zvezi z investicijo CeROD II. faza so podali župan MO Novo mesto Alojzij Muhič, direktor podjetja Riko d.o.o. iz Ribnice Janez Škrabec ter Alenka Muhič kot vodja projekta na MO Novo mesto.

Predstavitev so podali predstavniki podjetja Riko, d.o.o. (g. Grega Verk), novelacijo investicijskega programa je predstavila ga. Anita Gole iz podjetja SL Consult.

Tehnična ter finančna predstavitev projekta:
– Investicijska vrednost vključuje vse tehnološke sklope in njihove postavke, ter ostale stroške povezane z investicijo, 
  to   so priprava PGD, PZI in ostale tehnične dokumentacije, stroške nadzora, stroške   stikov z javnostjo, stroške 
  poskusnega obratovanja.
– Osnova in izhodišča za ocene investicijske vrednosti so izbrane ponudbe izvajalcev za gradnje (ČN in MBO, nadzor za
  ČN, nadzor za MBO, stiki z javnostjo).

Predstavljeni so bili tudi vzroki za novelacijo idejnega projekta (IP), ki so v:
– Zmanjšanju vhodnih količin odpadkov za predelavo odpadkov in upoštevanju novih masnih bilanc (iz 55.000 ton na 41.000 ton),
– Upoštevanju obstoječih občin podpisnic Medobčinske pogodbe (15 občin Dolenjske, Bele krajine in Posavja) ter še novih občin, ki bodo predelovale odpadke.
– Investicijski vrednosti v okviru podpisanih pogodb z izvajalci graden, nadzora in stikov z javnostjo.
– Novelirani operativi stroškov delovanja čistilne naprave za izcedne vode in MBO v skladu s ponudbami izvajalcev.

Županom je bilo tudi pojasnjeno, da se bo po uskladitvi idejnega projekta (IDP) začelo z izdelavo PGD. Večina županov se zaveda, da je izvedbeni rok za projekt CeROD II kratek, saj naj bi po terminskem planu testno obratovanje projekta steklo v aprilu 2015. Iz tega razloga župani podpirajo aktivnosti glede čimprejšnjega začetka izgradnje, potrjen projekt na ministrstvu pa je potrebno izpeljati do konca. Glede na izvedbeni rok ter posledično terminsko črpanje kohezijskih sredstev, se je po mnenju prisotnih potrebno intenzivno posvetiti realizaciji začrtane poti.

28 Okt

Nekateri župani o projektu CeROD II

Župani nekaterih občin, ki bodo sodelovale v projektu CeROD II, so podali izjave iz katerih izhaja, da podpirajo začetek izgradnje projekta CeROD II. faza.

mag. Bernardka Krnc, županja Občine Šmarješke Toplice
Županja Občine Šmarješke Toplice izražam podporo izgradnji projekta CeROD II, saj bo z realizacijo tega projekta dolgoročno rešen problem odlaganja odpadkov v naši regiji.

Jože Muhič, župan Občine Dolenjske TopliceObčina Dolenjske Toplice je ves čas gradila ravnanje s komunalnimi odpadki na ideji, da jih bo obdelal in trajno odložil Center za ekološko ravnanje z odpadki (CeROD) Novo mesto. Tako smo tudi usmerjali svoja prizadevanja in primerno svojemu solastniškemu deležu pokrivali stroške nastajanja projektov CeROD I in CeROD II. Rezervne variante za ravnanje z odpadki nimamo niti ne vidimo možnosti, da bi jo dobili v razumnem času. Zato vztrajamo na začrtani poti, to je izgradnja CeROD II.

Polona Kambič, županja Občine SemičZa trajno ureditev ravnanja z odpadki je nujno potrebna čim prejšnja nadgradnja objektov za obdelavo odpadkov, zato Občina Semič podpira izvedbo projekta CeROD II.

 Darko Zevnik, župan Občine MetlikaObčina Metlika kot partner v projektu CeROD II podpira čimprejšnjo izvedbo investicije v mehansko-biološko obdelavo odpadkov na odlagališču odpadkov Leskovec, kar bo dolgoročno rešilo problematiko ravnanja z odpadki na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Kot partner v projektu si želimo konstruktuvnega dogovora med vsemi občinami partnericami v projektu.

Franc Škufca, župan Občine ŽužemberkNe glede na zadnje negativne odzive v medijih o začetku gradnje objekta za obdelavo MKO na odlagališču Leskovec-podpis pogodbe z izvajalcem, podpiramo izvedbo projekta CeROD II.

Mojca Čemas Stjepanovič, županja Občine Črnomelj
Izjavljamo, da podpiramo izvedbo projekta CeROD II. faza, s katerim se bo omogočilo celovito in ustrezno ravnanje z odpadki na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
V ta namen smo 4. septembra 2012 podpisali aneks št. 4 k Medobčinski pogodbi o izgradnji in obratovanju regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske – CeROD.

Alojz Knafelj, župan Občine Straža
Občina Straža podpira prizadevanja nosilca investicije CeROD II Mestno občino Novo mesto in upravo družbe CeROD, d.o.o., da v našem imenu pospešeno izvaja vse dogovorjene in sklenjene aktivnosti, ki bi zagotovile Občini Straža z zakonodajo skladno ravnanje z odpadki.
Občina Straža v nadaljevanju investicije vidi edino sprejemljivo možnost, saj bi v nasprotnem primeru lahko nastopilo tudi vračanje že vloženih sredstev.

Andrej Kastelic, župan Občine Mirna peč
V zadevi uresničevanja projekta CeROD II vas obveščamo, da Občina Mirna Peč v celoti podpira vse aktivnosti, ki vodijo k realizaciji predmetnega projekta.Smaramo, da je izvedba projekta CeROD II, za celovito reševanje ravnanja z odpadki na regionalnem nivoju, nujno potrebna in da bosta z njo na ustrezen način rešena tudi problema omejenosti prostih lokacij ter kapacitet za predelavo odpadkov v našem okolju. Občina Mirna Peč trenutno ne vidi možnosti alternativnih rešitev in zato podpira projekt, ki nudi odgovor na perečo problematiko urejanja predeave in odlaganja odpadkov.

28 Sep

PODPIS IZVAJALSKE POGODBE ZA II. fazo CeROD

V petek,  27. september 2013 sta Mestna občina Novo mesto in podjetje HELECTOR S.A. podpisala pogodbo za izgradnjo naprave za mehansko-biološko obdelavo odpadkov v okviru projekta »Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza«. Izgradnja naprave s kapaciteto 41 tisoč ton odpadkov na leto bo po otvoritvi čistilne naprave decembra lani naslednji velik korak pri izgradnji CeROD II, ki bo za nadaljnjih 30 let rešil problematiko predelave in ustreznega odlaganja odpadkov za več kot 160.000 prebivalcev 15 občin na območju Dolenjske in Posavske regije ter Bele krajine.

Z mehansko-biološko obdelavo (MBO) mešanih komunalnih odpadkov iz odpadkov izločimo največjo možno količino uporabnih frakcij, torej snovi, ki jih lahko predelamo in ponovno uporabimo, preostanek odpadkov za odlaganje na deponiji pa zmanjšamo na najmanjšo možno prostornino. Objekt za tovrstno obdelavo odpadkov bo zgrajen na obstoječem nasipu oziroma platoju. Mehansko-biološka obdelava odpadkov je sestavljena iz štirih tehnoloških polj: izločanje materialov primernih za recikliranje, izdelava nadomestnega goriva, bistabilizacija organskega dela odpadkov in kompostiranje ločeno zbranih bioloških odpadkov.

Župan Mestne občine Novo mesto Alojzij Muhič je izrazil zadovoljstvo ob tem, da se projekt nadaljuje po načrtih. Podjetje HELECTOR S.A. iz Grčije bo v sodelovanju s slovenskim podjetjem Riko, d. o. o., z deli predvidoma pričelo že konec oktobra. Vrednost naročila znaša 25.490.000,00 EUR brez DDV, storitve inženirja in nadzornika pri izvedbi projekta pa bo izvajalo podjetje PROJEKT, d. d., NOVA GORICA.

Prvotna predvidena kapaciteta CeROD-a II je bila marca letos s strani Vlade RS s sprejetjem novega Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture sicer zmanjšana s 55,5 tisoč na 41 tisoč ton odpadkov na leto. Razlika 14.500 ton odpadkov je bila namreč naknadno prerazporejena v Spodnji Stari Grad. Zaradi prilagoditve obsega investicije in zahtevka za revizijo, ki je bil sicer zavrnjen, se je izbor izvajalca za izgradnjo MBO časovno nekoliko zamaknil. A v Mestni občini Novo mesto upamo, da to ne bo vplivalo na dokončanje celotnega projekta, ki mora biti končan do konca leta 2015. V pripravi je namreč tudi dopolnitev vloge za sofinanciranje z vso potrebno investicijsko dokumentacijo.

Poleg naprave za mehansko-biološko obdelavo projekt CeROD II zajema že izgrajeno čistilno napravo za izcedne vode, infrastrukturo za izrabo odlagališčnega plina za proizvodnjo električne energije in vzpostavitev centralnega informacijskega sistema (CIS) ter zunanjo in prometno ureditev. Eden ključnih ciljev izgradnje CeROD II je zmanjšanje količine odloženih odpadkov, poleg tega projekt zmanjšuje izpuste plinov (toplogredni plini in plini neprijetnih vonjav), omogoča pridobivanje sekundarnih energentov, zmanjšuje obremenjevanje voda in omogoča optimalno rabo razpoložljivih odlagalnih površin.
Župan Alojzij Muhič o podpisu pogodbe (1 MB )

14 Maj

DAN ZEMLJE 2013

DOLENJSKI OSNOVNOŠOLCI  
so se že OSMO leto zapored pod vodstvom Komunale Novo mesto
srečali ob svetovnem dnevu Zemlje.

To druženje je potekalo v petek, 
26.4.2013,od 9. do 12.30 ure,
naGlavnem trgu v Novem mestu.

9.00 predstavitvene točke osnovnih šol in vrtca Pedenjped 
           VODITELJI: Tadej Lumpert (OŠ Brusnice),  Luka Redek (OŠ Brusnice), 
                                 Laura Iskra (OŠ Center), Ana Čuk (OŠ Center) 
10.00   Mažoretni klub Takt Novo mesto
10.30 ZAKLJUČNI DEL NA ODRU
Voditelj Boštjan Gorenc – Pižama

 • POZDRAVI GOSTOV
  • Alojz Muhič – župan MONM
  • Rafko Križman – direktor Komunala Novo mesto
  • Alojz Turk – direktor CeROD
  • mag. Gregor Cerar – nacionalni koordinator Eko šole kot načina življenja
  • podelitev plaket vsem osnovnim šolam
  • Emil Šehić – direktor ZEOS – nagradno žrebanje hladilnika
 • Plesni studio Novo mesto

11.30– Mednarodni folklorni festival SloFolk Slovenija

SOOBLIKOVALCI PRIREDITVE:
Prireditev so omogočili:
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
KOMUNALA NOVO MESTO, d.o.o.
CeROD (Center za ravnanje z odpadki), d.o.o.