Elektroenergetska izraba plina

Projekt obravnava postavitev male plinske elektrarne (MPE) za izrabo plina, ki nastaja kot posledica anaerobnega razkroja organskega dela odpadkov v telesu odlagališča.

MPE je motor z notranjim zgorevanjem v kontejnerski izvedbi električne moči cca 330 kW. Plinski motor z generatorjem (plinski agregat) in pripadajoča nizkonapetostna omara za sinhronizacijo sta nameščeni v kontejnerju.

Lokacija plinskega agregata je na platoju na severno – zahodnem delu odlagališča, in sicer v neposredni bližini obstoječe črpalne postaje odlagališčnega plina. Na platoju bosta dva kontejnerja, v enem bo plinski agregat, v drugem pa arhiv in nadrejen računalnik.

Moč motorja je določena na podlagi ocenjenih količin emisije odlagališčnega plina, ki se lahko sprosti oz. zajema v obdobju 2008 do 2037. Količina tega plina pa je odvisna od obstoječih in predvidenih količin ter sestave vgrajenih nenevarnih odpadkov na odlagališču.

Plinski agregat bo lahko služil za pokrivanje lastnih potreb po električni energiji, višek električne energije ali pa vsa (odvisno od razmer na trgu, subvencij za “zeleno” energijo, …) pa se bo oddajal v 20 kV distribucijsko omrežje preko obstoječe transformatorske postaje. Agregat bo lahko obratoval paralelno z distribucijskim omrežjem.

Plinski agregat bi lahko proizvajal tudi toploto za ogrevanje, vendar večjih potencialnih porabnikov toplote na lokaciji trenutno ni. V primeru, da bi se z nadaljnjimi projekti predvidela oskrba s toploto upravne stavbe objekta mehansko biološke obdelave odpadkov (MBO), bi bili potrebni minimalni posegi na plinskem agregatu. Seveda bo potrebno v tem primeru zgraditi tudi toplotno postajo.