Ustanovitelji podjetja CeROD

Družbenice podjetja CeROD d.o.o.

Trenutno število družbenic javnega podjetja CeROD d.o.o. je 15 (petnajst), in sicer so to: Mestna občina Novo mesto, Občina Straža, Občina Šmarješke Toplice, Občina Šentjernej, Občina Škocjan, Občina Dolenjske Toplice, Občina Žužemberk, Občina Mirna Peč, Občina Črnomelj, Občina Metlika, Občina Semič, Občina Brežice, Občina Krško, Občina Sevnica in Občina Kostanjevica na Krki. Osnovni kapital družbe po dokapitalizaciji znaša 1.085.022,87 EUR. 

OBČINE –
DRUŽBENICE
LASTNIŠKI DELEŽI
(%)
1. Novo mesto 52,7
2. Straža2,85
3. Šmarješke Toplice   2,25
4. Šentjernej3,48
5. Škocjan 1,48
6. Dolenjske Toplice 1,86
7. Žužemberk 2,38
8. Mirna peč 1,24
9. Črnomelj 4,99
10. Semič 1,28
11. Metlika2,72
12. Krško 8,423
13. Sevnica 5,38
14. Brežice 8,14
15. Kostanjevica na Krki 0,82


Izjave županov

Gregor Macedoni

Župan Mestne občine Novo mesto
Spletno mesto:
www.novomesto.si


Jože Simončič

Župan Občine Šentjernej
Spletno mesto:
www.sentjernej.si


Glavna usmeritev ravnanja z odpadki v Republiki Sloveniji je ločeno zbiranje odpadkov na izvoru in učinkovita obdelava preostanka odpadkov po ločenem zbiranju. Regijski center CeROD v Leskovcu je bil ustanovljen s ciljem, da se na območju celotne Dolenjske, Bele krajine in Posavja vzpostavi učinkovit in ekonomičen koncept ravnanja z odpadki. Zavedamo se, da  je učinkovitost sistema ravnanja z odpadki odvisna tako od razpoložljivih objektov in naprav za zbiranje in predelavo, kot tudi od učinkovitosti mreže zbiralcev in učinkovitega ločenega zbiranja odpadkov na izvoru, zato moramo na vseh nivojih in segmentih poskrbeti, da bo sistem ravnanja z odpadki dosegel zahtevane okoljske cilje. Uspešno izvajanje ravnanja z odpadki je bistveno za varstvo našega okolja in zdravja. Z odpadki je potrebno ravnati ustrezno in odgovorno, da ohranimo vire, zmanjšamo emisije toplogrednih plinov in zaščitimo zdravje prebivalstva. Ob vsem navedenem in ob upoštevanju podnebnih sprememb ima za območje Bele krajine, Dolenjske in Posavja, Regijski center CEROD poseben pomen, zato želimo tudi v Občini Metlika, kot ustanovitelj centra in poslovni partner, še naprej sodelovati ter pomembno prispevati h kvalitetnemu in učinkovitemu delu centra, v dobro vseh uporabnikov.

Darko Zevnik

Župan Občine Metlika
Spletno mesto:
www.metlika.si


Marjan Hribar

Župan Občine Šmarješke toplice
Spletno mesto:
www.smarjeske-toplice.si


Izjava, kaj nam pomeni CeROD:
Sledenje veljavni zakonodaji na področju ravnanja z odpadki in dolgoročno celovito ravnanje z odpadki.

Srečko Ocvirk

Župan Občine Sevnica
Spletno mesto:
www.obcina-sevnica.si


Ena pomembnejših odločitev belokranjskih, dolenjskih in posavskih občin je bila ustanovitev skupnega centra za ravnanje z odpadki – CeROD-a. Zaradi dviga življenjske ravni je odpadkov vedno več in ustrezno ravnanje z njimi je še kako pomembno. Z ločenim zbiranjem odpadkov in njihovo nadaljnjo predelavo se kaže zavedanje ljudi o pomembnosti okolja, ki je ključnega pomena za kvalitetno bivanje.

Občina Semič se zaveda pomembnosti ohranitve okolja, zato imamo v načrtu več okoljskih projektov, od katerih so prednostni:

– Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine v okviru katerega je tudi izgradnja kanalizacijskega sistema in rekonstrukcija čistilne naprave naselja Semič.
– Komunalna infrastruktura naselja Črmošnjice.
– Komunalna infrastruktura naselja Krvavčji Vrh.
– Sanacija skladišča nevarnih odpadkov – PCB.
– Sanacija divjih odlagališč odpadkov.
– Ureditev ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov.

Polona Kambič

Županja Občine Semič
Spletno mesto:
www.semic.si


Jože Papež

Župan Občine Žužemberk
Spletno mesto:
www.zuzemberk.si


Jože Kapler

Župan Občine Škocjan
Spletno mesto:
www.obcina-skocjan.si


Andrej Kavšek

Župan Občine Črnomelj
Spletno mesto:
www.crnomelj.si


CeROD-Center za ravnanje z odpadki Dolenjske, ureja trajno odlaganje odpadkov na odlagališče komunalnih odpadkov, kar je pomembna nadgradnja na področju ravnanja z odpadki tudi za občino Krško, ki v tem projektu sodeluje. Veseli me, da pred odvozom v regijski center odpadke ločeno zbiramo, ločeno zbrane odpadke predhodno obdelamo na sodobnem zbirnem centru Spodnji Stari Grad v Krškem, kjer sortirna linija in kompostarna omogočata ustrezno obdelavo odpadkov. S tem zagotavljamo zmanjševanje količin odloženih odpadkov in kar je najpomembneje; s tem prispeva k manjšemu obremenjevanju okolja. Pomembno je, da s tovrstnimi pristopi vsi skupaj vedno znova posodabljamo skrb za naravo.

Miran Stanko

Župan Občine Krško
Spletno mesto:
www.krsko.si


CeROD je ena najpomembnejših družb v naši delni lasti. Skrbi namreč za zmanjšanje in najmanjše možne naše vplive na okolje v današnjem potrošniško naravnanem svetu. Dejavnost CeRODa skrbi in bo še bolj skrbela, da se ne bomo udušili v lastnih smeteh in da bomo iz teh smeti pridobili čim več koristi zase in za naravo.

Dušan Krštinc

Župan Občine Straža
Spletno mesto:
www.obcina-straza.si


Franc Vovk

Župan Občine Dolenjske Toplice
Spletno mesto:
www.dolenjske-toplice.si


Ivan Molan

Župan Občine Brežice
Spletno mesto:
www.brezice.si


CeROD tudi za Občino Mirna Peč pomeni dogoročno rešitev glede deponiranja in predelave odpadkov… Tudi sicer pa občina Mirna Peč vrši postopke za realizacijo eko projektov, med njimi:
(1) Projekt bioplinarne Mirna Peč,
(2) Realizacija javnih razpisov iz področja obnovljivih virov energije in izrabe alternativnih virov energije in
(3) Izvedba fotovoltaike na objektu nove šole z vrtcem in športno dvorano.

Andrej Kastelic

Župan Občine Mirna Peč
Spletno mesto:
www.mirnapec.si


Ladko Petretič

Župan Občine Kostanjevica na Krki
Spletno mesto:
www.kostanjevica.si