Skrb za okolje

Območje Odlagališča nenevarnih odpadkov Leskovec zajema slabih 14  ha površine, od tega je okoli 5,7 ha površine predvidene za odlaganje odpadkov. Na tem območju upravljamo z odlagališčem nenevarnih odpadkov v skladu z zahtevami zakonodaje ravnanja z odpadki ter drugimi pogoji in ukrepi v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, obratovanjem in zapiranjem odlagališča ter ravnanjem po njihovem zaprtju z namenom, da se v celotnem obdobju trajanja odlagališča zmanjšamo učinke škodljivih vplivov na okolje, zlasti zaradi vplivov onesnaževanja z emisijami snovi v površinske vode, podzemne vode, tla in zrak, in v zvezi z globalnim onesnaženjem okolja zmanjšajo emisije toplogrednih plinov in preprečijo tveganja za zdravje ljudi.

V ta namen je izgradnja novega dela odlagališča upoštevala najboljše razpoložljive tehnike.

Tesnenje odlagališča

Tesnenje stare deponije se je ločilo na dva dela. V prvi del je vključeno zaključno tesnenje obstoječega odlagališča, kjer se je kot glavni tesnilni sloj uporabilo geokompozitno polst, (preprečuje uhajanje toplogrednih plinov), ostali sloji pa služijo kot vitalni deli tesnilnega sklopa. Na ta del se odpadki ne odlagajo več. Drugi tesnilni sklop služi, kot vmesno tesnenje med staro in novo deponijo na katerega se nadaljuje odlaganje odpadkov. Tu se kot glavni sloj za tesnenje uporablja PEHD folija, ki pa mora biti zaščitena tako s spodnje strani, kot tudi z zgornje strani.

Izgradnja novega deponijskega telesa je izvedena na način, da se je dno novega odlagalnega polja naslonilo na staro obstoječe deponijsko telo (novo deponijsko polje se naslanja in v 50% prekriva staro deponijsko telo). Zaradi učinkovitega tesnenja dna novega deponijskega telesa, ki delno prekriva staro deponijsko telo se je ob minimalnih stroških izvedlo učinkovito tesnenje starega dela deponijskega telesa. Najvišja oziroma končna kota zaprtega deponijskega telesa je na 290 m nadmorske višine. Pri oblikovanju prekritja in izgradnje deponije se je sledilo tako vzdolžnim naklonom doline (zahodni in vzhodni breg, ki ustvarjata dolino), kot tudi zahtevanim vzdolžnim in prečnim padcem zaradi odvajanja padavinske vode.

Tesnjenje odlagališča pri izgradnji

Stanje zapolnjevanja odlagališča

Skladno s programom izvajanja monitoringa telesa odlagališča, z izbranim izvajalcem redno enkrat letno izvaja meritve, izdeluje izračune in grafične prikaze napredovanja zapolnjevanja  odlagališča. Dobljene rezultate nato združene v letnem poročilu posreduje na MOP RS. Zadnje izdelano poročilo, z dne 14.01.2010, ki  služi  za izračun zapolnjevanja odlagališča.

Prikaz stojišč (rdeča) in kontrolnih točk (zelena) na skaniranem območju

Izcedna voda

Izcedne vode se zbirajo v ločenem sistemu za zbiranje izcednih vod, ki je ločen od sistemov za odvajanje padavinske vode. Trenutno se izcedne vode zbirajo v 576 m3 bazenu. Dnevno se izcedne vode iz zbirnega bazena odvaža z avtocisterno na CČN Novo mesto.

Podzemna voda

Stanje podzemne vode v območju odlagališča se kontrolira na šestih vrtinah, ki so predmet programa monitoringa podzemnih vod, ki ga odobri Ministrstvo za okolje in prostor. Izvajanje monitoringa poteka v okviru pooblaščene institucije(ZZV Novo mesto). Za stanje vrtin in merjenje gladine podzemne vode skrbimo z avtomatskim zajemom meritev, ki so predmet obratovalnega monitoringa odlagališča Leskovec.

Deponijski plin

Deponijski plini se zajemajo s pomočjo odplinjevalnega sistema sestavljenega iz 19 odplinjakov, od katerih je 11 vezanih v sistem prisilnega odplinjevanja. Sistem je zaključen s sežigom deponijskega plina na bakli. V prihodnjih 4 letih bomo tudi preostalih 8 odplinjakov povezali v sistem prisilnega odplinjevanja. Bakla gori 24h/dan 365 dni na leto. Sežig plina na bakli se vrši pri temperaturah od 1000°C – 1200°C  zadrževalni čas pa je najmanj 0,3s.

Obratovalni monitoring

Obratovalni monitoring se izvaja v obsegu in na način, ki je določen v predpisu s področja odlaganja odpadkov. Obratovalni monitoring izvajajo samo osebe, ki imajo za izvajanje obratovalnega monitoringa pooblastilo ministrstva.

  • meritve meteoroloških parametrov;
  • meritve emisij odlagališčnega plina;
  • meritve emisije snovi pri odvajanju izcedne vode in onesnažene padavinske vode s površin odlagališča, in
  • meritve parametrov onesnaženosti podzemne vode z nevarnimi snovmi, če je v vplivnem območju odlagališča.

Kontroliranje obstoječih sistemov v okviru zakonsko zahtevanih monitoringih odlagališča Leskovec izvaja pooblaščena institucija in sicer: ZZV Novo mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo mesto