Predstavitev podjetja CeROD

Center za ravnanje z odpadki, d.o.o.,

je javno podjetje katerega osnovni namen je izvajanje gospodarske javne službe predelave odpadkov in odlaganja ostankov predelave odpadkov. CeROD je zasnovan regijsko in trenutno vključuje občine iz belokranjske, dolenjske in posavske regije s skupno površino 2.258 km2 in nekaj manj kot 160.000 prebivalci. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja CeROD, d.o.o. je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 65/2005, družbena pogodba o ustanovitvi javnega podjetja CeROD d.o.o. pa je bila sklenjena dne 26.07.2005.

je javno podjetje katerega osnovni namen je izvajanje gospodarske javne službe predelave odpadkov in odlaganja ostankov predelave odpadkov. CeROD je zasnovan regijsko in trenutno vključuje občine iz belokranjske, dolenjske in posavske regije s skupno površino 2.258 km2 in nekaj manj kot 160.000 prebivalci. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja CeROD, d.o.o. je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 65/2005, družbena pogodba o ustanovitvi javnega podjetja CeROD d.o.o. pa je bila sklenjena dne 26.07.2005.

V projekt je bilo v začetku vključenih 12 občin, zaradi nastanka novih občin v letu 2007 pa so sedanje družbenice javnega podjetja CeROD d.o.o. naslednje: Mestna občina Novo mesto, Občina Straža, Občina Šmarješke Toplice, Občina Šentjernej, Občina Škocjan, Občina Dolenjske Toplice, Občina Žužemberk, Občina Mirna Peč, Občina Črnomelj, Občina Metlika, Občina Semič, Občina Brežice, Občina Krško in Občina Sevnica.

Zaradi določil strukturnega sklad ISPA (kohezijski sklad) so se občine dogovorile, da bo investitor regijskega projekta CeROD Mestna občina Novo mesto, ostale občine pa bodo sofinancerke projekta. Občine so se tudi dogovorile o ureditvi medsebojnih razmerij pri pripravi in izvedbi projekta ter se z medobčinsko pogodbo o izgradnji in obratovanju regijskega centra zavezale za skupno združevanje finančnih sredstev, ki so povezana z izgradnjo centra.

Podjetje CeROD d.o.o. je po svoji lastniški strukturi v 100 % javni lasti občin, ki je imelo do decembra 2009 vsa osnovna sredstva v upravljanju, od 1.1.2010 pa ima podjetje na novo urejeno najemno razmerja za infrastrukturne objekte in naprave ter opremo, s katero bo CeROD kot najemnik zagotavljal izvajanje gospodarske javne službe.

ODLAGALIŠČE LESKOVEC

CEROD 1. reda – odlagališče Leskovec pri Novem mestu, je zgrajeno ob obstoječem Odlagališču nenevarnih odpadkov Leskovec in se nahaja pri Velikih Brusnicah ter je od Novega mesta oddaljeno približno 12 km.

Območje Odlagališča nenevarnih odpadkov Leskovec zajema slabih 14 ha površine, od tega je okoli 5,7 ha površine predvidene za odlaganje odpadkov, preostali del pa je namenjen varovalnemu pasu in preprečevanju motilnih vplivov na okolico ter infrastrukturnim ureditvam. Odlagališče leži na nadmorski višini 260 m.

Zbrani odpadki se odlagajo na Odlagališču Leskovec, ki vključuje sprejemni plato s tehtnico, bazena za izcedno in meteorno vodo, ekološki zbirni prostor za občane, prostor za skladiščenje ločeno zbranih frakcij odpadkov, testno polje za sprejem muljev. Na Centru za ravnanje z odpadki je tudi sprejemni objekt z video nadzorom, vremenska postaja in garaža za stroje. Center za ravnanje z odpadki je varovan. Plin, ki se zbira v ‘deponijskem telesu’ se zbira in vodi po ceveh do bakle, kjer plin zgori. Občani lahko sami pripeljejo odpadke na odlagališče, vendar je potrebno za večje količine odpadkov prej najaviti in plačati strošek odlaganja.

Prva deponija na Leskovcu je začela obratovati marca 1982 in je bila odprta do leta 2007.


Kronologija aktivnosti projekta CeROD

leto 1999:
• začetek aktivnosti za izgradnjo CeROD (prostorski in planski dokumenti idejni projekti,…)
• predprijava projekta za pridobitev sredstev iz predstrukturnih skladov programa PHARE fona ISPA

leto 2000:
• sprejem lokacijskih načrtov na občinskih svetih MO Novo mesto in Šentjernej
• javna razgrnitev in obravnava prostorskih vplivov CeROD na okolje
• izdano okoljevarstveno in lokacijsko dovoljenje
• vložena vloga za pridobitev evropskih sredstev

leto 2001:
• izdelana razpisna dokumentacija za izbor izvajalca CeROD (mednarodni razpis)
• podpis Finančnega memoranduma za izgradnjo CeROD s strani delegacije EU (december)

leto 2002:
• podpis Finančnega memoranduma za izgradnjo CeROD s strani R Slovenije (januar)
• podpis Medobčinske pogodbe o izgradnji in obratovanju regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske (november)

leto 2003:
• izvedba razpisov za izbor izvajalcev za obe fazi projekta
• izdelava izračunov za novelacijo investicijskega programa za izgradnjo I. etape I. faze projekta CeROD

leto 2004:
• konstituiran Nadzorni svet projekta CeROD I (NSPCeROD)
• podpis izvajalske pogodbe z izbranim izvajalcem za I. etapo I. faze projekta
• podpis izvajalske pogodbe z izbranim izvajalcem za II. etapo I. faze projekta
• podpis pogodb za sofinanciranje izgradnje CeROD z MOPE RS (september)
• sprejem Novelacije investicijskega programa na občinskem svetu MO Novo mesto

leto 2005:
• izdelani projekti na nivoju PGD
• oddana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja (31.03.2005)
• izdano delno gradbeno dovoljenje
• začetek realizacije I. etape I. faze projekta CeROD • sklenjen Aneks št. 1 k Medobčinski pogodbi zaradi določitve dinamike in obveznosti posameznih občin za izgradnjo CeROD I (april)
• sprejet Odlok o ustanovitvi javnega podjetja CeROD (Ur.l. RS, št. 65/05)
• ustanovljeno podjetje CeROD d.o.o. (družbena pogodba z dne 26.07.2005) I

leto 2006:
• izdelani projekti na nivoju PZI
• nadaljevanje realizacije I. etape I. faze projekta CeROD
• začetek delovanja podjetja CeROD d.o.o. (1.3.2006)
• zaključen projekt Tehnične asistence za II. etapo I. faze projekta CeROD

leto 2007:
• začetek poskusnega obratovanja Odlagališča Leskovec
• nakup poslovne stavbe podjetja CeROD d.o.o.

leto 2008:
• podana vloga za pridobitev nepovratnih sredstev iz Kohezijskega sklada za II. fazo CeROD II

leto 2009:
• tesnenje sklede Odlagališča Leskovec z drenažno mrežo
• sklenjen Aneks št. 2 k Medobčinski pogodbi zaradi določitve dinamike in obveznosti posameznih občin za izgradnjo CeROD II (julij)
• sklenjena Pogodba o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav (december)

Poglejte si predstavitev in poročilo realizacije projekta CeROD v PDF obliki.