Mestna občina Novo mesto

V sklopu regijskega projekta CeROD nastopa Mestna občina Novo mesto kot investitor oziroma nosilec investicije, ostale občine so sofinancerke projekta v deležu določenem z medobčinsko pogodbo o izgradnji in obratovanju regijskega centra.

Zaradi navedenega vse postopke za izgradnjo CeROD, vključno s pripravo dokumentacije, pridobitvijo potrebnih upravnih dovoljenj, izvedbo razpisov za realizacijo investicije in vodenje izgradnje CeROD, opravlja Mestna občina Novo mesto.

Komunalne odpadke se iz teritorialnih območij (Dolenjska, Posavje in Bela Krajina) odlaga na Odlagališču Leskovec, ki leži na območju MO Novo mesto. Odlagališče Leskovec je edino razpoložljivo odlagališče za odlaganje preostanka odpadkov iz vseh treh regij.

Odlagališče za komunalne odpadke »Leskovec« pri Novem mestu, ki je obratovalo od marca 1982 dalje, je bilo eno od redkih odlagališč v Sloveniji, ki je imelo vsa potrebna dovoljenja za obratovanje. Zaradi zapolnjenosti je bilo sanirano in rekultivirano v I. fazi projekta CeROD, ob zaprtem odlagališču pa je bilo zgrajeno novo odlagališče.