Ravnanje z odpadki

ODLAGALIŠČA

Poznamo tri vrste odlagališč:
• odlagališče za nevarne odpadke,
• odlagališče za nenevarne odpadke in
• odlagališče za interne odpadke.

Odlaganje je postopek odstranjevanja odpadkov in je primerno le za tiste odpadke, ki jih ni mogoče ponovno predelati ali drugače izrabiti.

Odlagališče Leskovec pri Novem mestu je namenjeno za odlaganje nenevarnih odpadkov.

Z ločenim zbiranjem odpadkov pripomoremo k zmanjšani količino odloženih odpadkov na odlagališčih in s tem tudi količino nastalih toplogrednih plinov.

Najbolj pereče je vprašanje nevarnih gospodinjskih odpadkov, ki ne sodijo na Odlagališče Leskovec. V svojih domovih imamo namreč ekološke nevarne odpadke:
• kemikalije,
• baterije in akumulatorje,
• olja, lepila, smole, barve in tudi
• zdravila.

Vsak Slovenec na leto v povprečju ustvari najmanj 1,5 kg okolju nevarnih odpadkov, zato je potrebno navedene odpadke posebej zbirati in oddajati pooblaščenim zbiralcem. Vsi odpadki zato ne sodijo v navaden zabojnih za smeti, ampak jih je treba zbirati ločeno.

Informacije o tem, kdaj in kako lahko oddamo nevarne odpadke, se dobijo tudi pri lokalnem komunalnem podjetju. Spletne povezave komunalnega podjetja iz območja regijskega centra CeROD so naslednje:
http://www.komunala-nm.si
http://www.komunala-sevnica.si
http://www.kostak.si
http://www.kop-brezice.si
http://www.komunala-crnomelj.si
http://www.komunala-metlika.si

Zbirni center

Prispevek CeROD-a k preprečevanju črnih odlagališč je sprejemanje ločenih frakcij, ki nastajajo v gospodinjstvu na odlagališče Leskovec brezplačno. Ločene frakcije lahko občani v času obratovanja odlagališča prepuščajo v zbirnem centru in sicer vsak delovni dan od 6. do 18. ure; ob sobotah od 8. do 13. ure. Ob nedeljah in praznikih je odlagališče zaprto.

V zbirnem centru ločeno zbiramo naslednje frakcije:
• staro železo iz gospodinjstev
• barvne kovine
• star papir
• karton
• razne folije
• steklo
• plastenke
• stare gume
• zavržena električna in elektronska oprema iz gospodinjstva
• lesne odpadke

Zbirni center na odlagališču

Ločeno zbrane frakcije prepuščamo v ponovno predelavo.

Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki z upoštevanjem navodil o ločenem zbiranju odpadkov pomembno prispevate k varovanju našega okolja.

Okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih

Okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se uporabnikom zaračunava na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 14/ 2014). 
Ta uredba določa način obračunavanja, višino in plačevanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja. Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču, ki je infrastruktura namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, je prihodek proračuna občine na podlagi 2. odstavka 7. člena Uredbe.