Čistilna naprava za izcedne vode

Izcedna voda nastaja v telesu odlagališča nenevarnih odpadkov kot posledica razgradnje odpadkov in pronicanja meteorne vode v telo odlagališča.Na odlagališču nastaja letno cca 30.000 m 3 izcedne vode, ki se trenutno redno odvaža na čiščenje na centralno čistilno napravo Novo mesto. Z izgradnjo čistilne naprave, temelječe na tehnologiji dvojne reverzne osmoze (DRO), se bo izcedna voda lahko očistila neposredno na lokaciji.

Opis tehnologije DRO (DVOJNA REVERZNA OSMOZA)
Reverzna osmoza je proces čiščenja vode, pri katerem se iz vode odstranijo organska onesnaženja, težke kovine in bakterije ter druge v vodi raztopljene nečistoče. V ta namen sistem reverzne osmoze uporablja tehnologijo membranske filtracije, ki dopušča pretok le čistim molekulam vode. Večji delci ne morejo priti skozi membrano in odtekajo kot odpadna voda.
Naprava je konstruirana v standardni modularni obliki. Posamezni deli so instalirani v skupni osnovni okvir. Konstrukcija okvirja je izdelana iz nerjavnega jekla, tako da zagotovi daljšo življenjsko dobo sistema. Enota je konstruirana tako, da je lahko montirana v kontejnerju standardne ISO velikosti z možnostjo njenega prestavljanja v druge prostore. Standardna modularna oblika omogoča takojšnjo uporabo naprave že ob njeni montaži v tovarni, vključno z izvedbo celotnega testiranja. To omogoča hitro instalacijo in zagon naprave.

Izcedne vode dotekajo v bazen izcednih vod, od koder se prečrpavajo v kontejner z enoto dvojne reverzne osmoze. Najprej se izcedna voda grobo prefiltrira na peščenih filtrih do največje velikosti 10µm. Sledi 1. stopnja RO, kjer se izcedna voda pod visokim tlakom 30-65 bar črpa v distribucijsko cev od koder se deli v module. Glede na vtok se iz izcedne vode na membranah izloči 20-25% koncentrata, ki ga je potrebno odvesti v poseben bazen.

Ker kakovost obdelave vode iz prve stopnje RO pogosto ne ustreza zahtevam za izpust v okolico poteka za njo še 2. stopnja RO, faza permeata, kjer je izcedna voda še enkrat prefiltrirana skozi membrane. Glede na dotok iz prve stopnje se tu znova zmanjša količina odpadnih snovi za 10-20%, tako da zagotavlja potrebne pogoje za izpust v okolje.

Očiščena voda se na to prečrpava v zunanji bazen za očiščeno izcedno vodo in se jo lahko uporablja kot požarno ali tehnološko vodo. V primeru viška vode se le ta preliva v okolje. Koncentrat – retentat, ki ostane na membranah po filtraciji se odvaja v poseben bazen od koder se kasneje prečrpava na vrh deponije oziroma v telo odlagališča. Celotni objekt je pokrit z nadstreškom iz kovinskega ogrodja, ki zagotavlja ustrezno zračnost in zaščito objekta.
Kapaciteta obdelave izcedne vode znaša 30.000 m3 izcedne vode na leto oziroma 90 m3 izcedne vode na dan. Naprava zagotavlja izvedbo čiščenja izcedne vode do take mere, da očiščena izcedna voda dosega vse predpisane zakonske parametre za njen izpust v okolje.

RCDT Tehnologija