Organi upravljanja

SVET ŽUPANOV

Je ustanovljen za izvrševanje ustanoviteljskih pravic ter za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem javne službe ustanoviteljic. Občinski sveti s sprejemom ega odloka prenesejo ustanoviteljska upravičenja na svet županov.

Svet županov sestavljajo vsakokratni župani občine ustanoviteljic. Župane lahko nadomešča pooblaščenec, ki mora imeti županovo pisno pooblastilo.

SKUPŠČINA

Družbeniki izvršujejo pravice upravljanja družbe na skupščini družbe, ki je najvišji organ družbe. Družbeniki na skupščini sprejemajo odločitve s 75 (petinsedemdeset 00/100) % večino vseh glasov. Skupščina odloča o zadevah, ki se nanašajo na zagotavljanje javnih dobrin preko opravljanja gospodarskih javnih služb za občine ustanoviteljice.

NADZORNI SVET

Nadzorni svet sestavlja pet (5) članov, in sicer štirje predstavniki ustanoviteljev, ki jih voli skupščina za dobo štirih let in eden predstavnik zaposlenih. Predstavnike ustanoviteljev predlagajo ustanovitelji skupščini s ciljem zagotavljanja teritorialnega in kapitalskega načela tako, da enega člana predlaga MO Novo mesto, enega člana predlagajo posavske občine, enega člana belokranjske in enega člana ostale osrednje dolenjske občine.
Člani nadzornega sveta podjetja so:
– Drago CEROVŠEK, predsednik – predstavnik novomeške občine
– Melita ČOPAR, članica – predstavnica posavskih občin
– Lidija KASUN, član – predstavnik belokranjskih občin
– Roman KREN, član – predstavnik osrednje dolenjskih občin 
– David HUDOKLIN, član – predstavnik zaposlenih

POSLOVODJA

Poslovodjo (direktorja) imenuje in razrešuje skupščina, ob soglasju sveta županov, za dobo štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja, na podlagi razpisa, v skladu z veljavno zakonodajo.