Zunanja in prometna ureditev

Obrat za mehansko in biološko obdelavo odpadkov in spremljajoča upravna stavba se bosta zgradili na obstoječem nasipu/platoju.

Zunanja in prometna ureditev obsega umeščanje v prostor naslednjih objektov:

  • dveh osnih tehtnic na vhodu na plato,
  • ekološkega otoka za 8 zabojnikov,
  • parkirišča za zaposlene (11 PM),
  • sprejemnega objekta s transformatorsko postajo,
  • objekta za MBO odpadkov,
  • nadstrešnice za dodatno zorenje komposta,
  • zunanje pralnice za vozila,
  • servisne ceste na JZ in VZ strani objekta,
  • manipulacijskega prostora na JZ strani objekta,
  • osne tehtnice na dostopu do ceste, ki vodi do sklede odlagališča.

V sklopu projekta zunanje ureditve je predvidena tudi navezava na obstoječe dovozne poti in servisne ceste, ki so bile izvedene v okviru 1. faze projekta CeROD.