Mehansko biološka obdelava

Objekt za MBO odpadkov bo zgrajen na obstoječem  nasipu oziroma platoju. Oblika in velikost zgradbe je pogojena z uporabljeno tehnologijo, ki bo nameščena v objektu.
V objektu za MBO odpadkov se bodo nahajali:
– razkladalna ploščad,
– jaški za prevzem in maksimalno za tridnevno začasno skladiščenje prevzetih odpadkov,
– tehnološka oprema za mehansko obdelavo odpadkov in za pripravo materiala za biološko  
  stabilizacijo odpadkov,
– tehnološka oprema – tuneli za biološko stabilizacijo odpadkov in kompostiranje,
– strojnica tunelov,
– manipulativna oprema za polnjenje in praznjenje tunelov,
– biofilter, ki se nahaja nad tuneli,
– kontrolna soba,
– priročni laboratorij,
– rezervoar odpadnih vod ter
– manipulacijska površina.

Tehnološki opis

Mehanko biološka obdelava (MBO) mešanih komunalnih odpadkov, je sklop procesov s katerimi iz odpadkov izločimo največjo možno količino uporabnih frakcij, preostanek za deponiranje pa zmanjšamo na najmanjši možen volumen.

Tehnološki proces MBO je spoj dveh načinov obdelave. Z mehansko obdelavo se izločijo vse uporabne frakcije, z biološko obdelavo pa je biološki del, ki ga vsebujejo mešani komunalni odpadki, stabiliziran do take mere, da je primeren za odlaganje v telo odlagališča.

Poleg biostabilizacije organskega dela mešanih komunalnih odpadkov se v CeROD-u izvaja tudi kompostiranje ločeno zbranih bioloških odpadkov.

V CeROD-u so predvidena štiri tehnološka polja, in sicer:
1.    Izločanje materialov primernih za recikliranje
Iz mešanih komunalnih odpadkov je potrebno izločiti največjo možno količino še uporabnih materialov primernih za recikliranje.
V sklopu tega tehnološkega polja bo omogočeno  izločanje naslednjih materialov:
o    Papirja
o    Kartona
o    Razne vrste plastičnih materialov
o    Kovin.

2.    Izdelava nadomestnega goriva
V mešanih komunalnih odpadkih je velik delež energetsko bogatih materialov. Pomembna je uporaba teh odpadnih materialov v energetske namene. V liniji za izdelavo nadomestnega goriva so kot vhodni material uporabljeni odpadki, ki so ostali po presejanju biostabilizata v bobnastem situ. Iz materiala je potrebno odstraniti še materiale, ki vsebujejo klor in komponente barvnih kovin. Po čiščenju je potrebno material še zmleti in ga presejati na ustrezno granulacijo. S tem postopkom je proizvedeno nadomestno gorivo (SRF). SRF je lahko razvrščen v enega od 5 klasifikacijskih razredov. Razredi so odvisni od kalorične vrednosti in od količin preostalih elementov, ki so neprimerni za uporabo v različnih kuriščih.

3.    Bistabilizacija organskega dela odpadkov
Organski materiali v mešanih komunalnih odpadkih so razdrobljeni, v kosih manjših od 80 mm. V bobnastem separatorju se zaradi nekompaktne zgradbe razdrobijo in raztrgajo tudi slučajni kosi večji od 80 mm. Iz bobnastega separatorja se izločijo vsi delci manjši od 80 mm. Ta material je zaradi visoke vsebnosti organskega ogljika – TOC potrebno dodatno biološko obdelati. Po biološki stabilizaciji je ta material primeren za odlaganje na odlagališče nenevarnih odpadkov.

4.    Kompostiranje ločeno zbranih bioloških odpadkov
Ločeno zbrani biološki odpadki bodo po predhodni predpripravi predelani v kompost za uporabo v hortikulturi ali kmetijstvu.