O podjetju

Center za ravnanje z odpadki, d.o.o., j.p.

CeROD je ena ključnih razvojnih in investicijskih nalog MO Novo mesto kakor tudi širšega dolenjskega, belokranjskega in posavskega območja s podporo Republike Slovenije in Evropske Unije na področju ravnanja z odpadki.

V sklopu projekta bo obratovalo tudi sodobno odlagališče odpadkov, ki bo s kapaciteto preko milijona m3 zadostovalo potrebam regije za dobo 25-30 in morda celo več let.

Projekt CeROD je pričel nastajati konec devetdesetih let prejšnjega stoletja kot posledica pomanjkanja prostora za odlaganje odpadkov na obstoječem Odlagališču nenevarnih odpadkov Leskovec. S sprejetjem »Nacionalnega programa varstva okolja« (NPVO), Strateških usmeritev Republike Slovenije na področju ravnanja z odpadki in na osnovi direktiv in drugih dokumentov EU, je vlada R Slovenije izdala vrsto podzakonskih aktov s področja ravnanja z odpadki. Glavni usmeritvi sprejetih predpisov sta zmanjšati količino odloženih odpadkov na odlagališča in vzpostavitev regijskih centrov za ravnanje z odpadki.

Na osnovi sprejetih dokumentov, spoštovanjem evropskih direktiv in dokumentov, upoštevanjem zahtev KS Brusnice in podporo MOP, je bil projekt dokončno izoblikovan kot regijski »Center za ravnanje z odpadki Dolenjske« s kratico CeROD. Osnovni cilji projekta so sanacija in zapiranje sedanjega odlagališča nenevarnih odpadkov Leskovec; izgradnja novega odlagališča za obdobje najmanj 25 let za Dolenjsko, Belo Krajino in Posavje; izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki za Dolenjsko in po potrebi za Belo Krajino in Posavje in varovanje okolja v skladu s sprejeto slovensko zakonodajo in zakonodajo članic Evropske unije.

Projekt sta finančno podprli Evropska unija s sredstvi iz ISPA fonda programa PHARE sedaj Kohezijski sklad in MOP Republike Slovenije.