07 Mar

CENIK STORITEV GJS OBDELAVE DOLOČENIH KOMUNALNIH ODPADKOV IN CEN STORITEV GJS ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV

Obveščamo vas, da je Svet županov j.p. Cerod d.o.o. na današnji seji sprejel naslednji

SKLEP št. 4/13  Na podlagi 45. člena v zvezi s 43. členom Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Cerod, d.o.o., čistopis z dne 7.5.2013 in Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/2012, 109/2012) Svet županov javnega podjetja Cerod, d.o.o.  na 13. seji, dne 7.3.2014 potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev obdelave določenih komunalnih odpadkov in cen storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in sprejema naslednje cene:

  • Predračunska cena GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov je 0,0335336 €/kg.
  • Predračunska cena GJS odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih  odpadkov je 0,0726205  €/kg, od tega je predračunska cena javne infrastrukture 0,0275103 €/kg in predračunska cena storitve 0,0451102 €/kg.

 V predračunsko ceno GJS odlaganja je vključena okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih. Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.

Sklep prične veljati naslednji dan po potrditvi in se objavi na spletni strani javnega podjetja Cerod, d.o.o..

Do 31.8.2014 se pripravi s polletnim poročilom tudi polletna analiza stanja.


Objava na spletu in oglasni deski CeROD d.o.o. 7.3.2014.