15 Dec

ZAGOVARJAMO IZVEDBO REGIJSKEGA CENTRA CeROD II

Za občine smo pripravili najboljšo možnost izvedbe projekta, ki upošteva financiranje na naslednji način: najprej se črpajo evropska sredstva (v letu 2015), zatem sredstva državnega proračuna in nato občinski proračuni. Po tem modelu financiranja bo realiziran projekt RCERO Ljubljana. V tej možnosti je upoštevano, da bo pridobljeno gradbeno dovoljenje v februarju 2015 in da bo do konca leta 2015 končana gradnja ter v letu 2016 izvedeno poskusno obratovanje. Investitor ima veljavno Odločbo o dodelitvi kohezijskih sredstev, potreben je le še posluh s strani državnih institucij, da soglašajo s takšnim financiranjem.

Občine na ta način dobijo 82-odstotno sofinanciranje, kar pomeni, da morajo zagotoviti manj kot 20 odstotkov sredstev. To je vsekakor družbeno koristna naložba, ki omogoča, da se ravnanje z odpadki izvaja po cenovno najugodnejši možnosti za občane. Na trgu je tudi dovolj količin za mehansko obdelavo odpadkov, saj vsi projekti za to vrsto niso bili dokončani. Opozoriti velja, da bodo morali z letom 2016 vsi odpadki v mehansko biološko obdelavo, skladno s predpisi EU.

Zagovarjamo, da se projekt izvede. V tem primeru občine za realizacijo projekta plačajo toliko, kot je bilo prvotno načrtovano (4,8 milijonov eur brez ddv), investicija pa se povrne v treh letih, pri čemer ostane približno 700.000 eur za investicije oz. investicijsko vzdrževanje na leto. Če nadaljujemo ta projekt, je edini način, da se izognemo milijonski škodi in zmanjšamo vplive na okolje. 

Če bi se projekt ustavil, to za občine predstavlja večje finančne obveznosti, saj je treba: 
–      izvajalcu plačati stroške za izdelano projektno dokumentacijo ter odškodnino zaradi prekinitve (po ocenah strokovnjakov govorimo o milijonskih stroških), 
–      vrniti kohezijska sredstva za čistilno napravo in 
–      obstaja tveganje, da bo potrebno vrniti kohezijska sredstva za Cerod I. 
Ustavitev v tem trenutku tako predstavlja večji strošek, kot pa če se projekt nadaljuje, kar izhaja iz analiz, ki smo jih posredovali vsem družbenicam. 

Če se bodo občine družbenice odločile za alternativno rešitev gradnje na odlagališču Leskovec, bodo morale občine same zagotoviti sredstva za celotno investicijo. Kohezijska sredstva je namreč možno črpati le do konca leta 2015. Alternativni projekt s sredstvi Kohezijskega sklada EU pa ni možno na novo pripraviti in izvesti v tem času. 

Glede dvomov nekaterih o ceni, sporočamo, da so po novelaciji investicijskega programa (oktober 2013) izračunani stroški ravnanja z odpadki (obdelava in odlaganje) v višini 83,80 eur/tono sprejetih odpadkov – upoštevajoč masni tok 41.000 ton, kar je po do sedaj znanih podatkih med najnižjimi cenami za tovrstno storitev.
Tudi dosedanje cene ravnanja z odpadki (so med najnižjimi v Sloveniji) kažejo na to, da družba CeROD posluje racionalno.

Glede dvomov o zagotavljanju količin pa smo mnenja, da se bodo le-te lahko zagotovile z vključitvijo novih občin družbenic ali pridobitvijo količin na trgu, za kar že dobivamo povpraševanje.

Zato je družba CeROD na stališču, da je za občine družbenice, lokalno skupnost in samo družbo CeROD najboljše, da se projekt Cerod II izvede. Poudariti velja, da v tej smeri tudi ves čas delujemo. Tako je projekt v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, saj je drugostopenjski organ zavrnil pritožbi na izdajo OVD-ja. 

Zavedati pa se je treba, da je CeROD II nujno potreben tudi iz okoljskega vidika, saj prinaša bistveno manjše vplive na okolje, ker se bo vse odvijalo v zaprtih prostorih in se bo s tem zmanjšal smrad, kar pa je pomembno tudi za krajane. Poleg tega pa prinaša tudi nova delovna mesta in nov zagon gospodarstva.
                                                                                                    CeROD, d.o.o.