24 Avg

Pripravili smo novi koncept prihodnjega celovitega ravnanja z odpadki

Svet županov CeROD, d.o.o. je na svoji seji dne 13. 5. 2015 sprejel, da se projekt CeROD II. faza prekine.

Novi, manjši projekt zajema izgradnjo obrata za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov (MBO) kapacitete 25.000 ton/leto, s pripadajočo zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo. Poleg tega bomo v našem centru v Leskovcu tudi vnaprej sprejemali biološko razgradljive odpadke in nekomunalne odpadke. Predvidena tehnologija obdelave odpadkov, ki bo skladna z veljavno zakonodajo, bo doprinesla k bistvenemu zmanjšanju odloženih količin odpadkov na odlagališče in k dodatnemu zmanjševanju obremenitve okolja.

V sklopu investicije je predvidena tudi izgradnja male plinske elektratne. Z izvedbo kogeneracije se bo razpoložljivi odlagališčni plin ekološko in koristno uporabil za proizvodnjo električne energije ter ga bo možno v perspektivi uporabiti za toplotno energijo.

Gradnjo obrata MBO načrtujemo zaključiti do konca leta 2016 in s poskusnim obratovanjem pričeti v letu 2017, ko je predviden tudi začetek rednega obratovanja. Trenutno je v izdelavi investicijska dokumentacija, ki jo bomo v začetku septembra posredovali v potrditev Svetu županov. 

V času od 1. 1. 2016 do izgradnje novega obrata MBO, to je predvidoma eno leto, bomo sprejete komunalne odpadke začasno skladiščili.

Z realizacijo projekta MBO bo na lokaciji v Leskovcu zagotovljeno celovito in dolgoročno ravnanje z odpadki. Prav tako bo omogočeno rentabilno in učinkovito poslovanje našega podjetja ter s tem nemoteno izvajanje gospodarske javne službe.