28 Sep

PODPIS IZVAJALSKE POGODBE ZA II. fazo CeROD

V petek,  27. september 2013 sta Mestna občina Novo mesto in podjetje HELECTOR S.A. podpisala pogodbo za izgradnjo naprave za mehansko-biološko obdelavo odpadkov v okviru projekta »Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza«. Izgradnja naprave s kapaciteto 41 tisoč ton odpadkov na leto bo po otvoritvi čistilne naprave decembra lani naslednji velik korak pri izgradnji CeROD II, ki bo za nadaljnjih 30 let rešil problematiko predelave in ustreznega odlaganja odpadkov za več kot 160.000 prebivalcev 15 občin na območju Dolenjske in Posavske regije ter Bele krajine.

Z mehansko-biološko obdelavo (MBO) mešanih komunalnih odpadkov iz odpadkov izločimo največjo možno količino uporabnih frakcij, torej snovi, ki jih lahko predelamo in ponovno uporabimo, preostanek odpadkov za odlaganje na deponiji pa zmanjšamo na najmanjšo možno prostornino. Objekt za tovrstno obdelavo odpadkov bo zgrajen na obstoječem nasipu oziroma platoju. Mehansko-biološka obdelava odpadkov je sestavljena iz štirih tehnoloških polj: izločanje materialov primernih za recikliranje, izdelava nadomestnega goriva, bistabilizacija organskega dela odpadkov in kompostiranje ločeno zbranih bioloških odpadkov.

Župan Mestne občine Novo mesto Alojzij Muhič je izrazil zadovoljstvo ob tem, da se projekt nadaljuje po načrtih. Podjetje HELECTOR S.A. iz Grčije bo v sodelovanju s slovenskim podjetjem Riko, d. o. o., z deli predvidoma pričelo že konec oktobra. Vrednost naročila znaša 25.490.000,00 EUR brez DDV, storitve inženirja in nadzornika pri izvedbi projekta pa bo izvajalo podjetje PROJEKT, d. d., NOVA GORICA.

Prvotna predvidena kapaciteta CeROD-a II je bila marca letos s strani Vlade RS s sprejetjem novega Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture sicer zmanjšana s 55,5 tisoč na 41 tisoč ton odpadkov na leto. Razlika 14.500 ton odpadkov je bila namreč naknadno prerazporejena v Spodnji Stari Grad. Zaradi prilagoditve obsega investicije in zahtevka za revizijo, ki je bil sicer zavrnjen, se je izbor izvajalca za izgradnjo MBO časovno nekoliko zamaknil. A v Mestni občini Novo mesto upamo, da to ne bo vplivalo na dokončanje celotnega projekta, ki mora biti končan do konca leta 2015. V pripravi je namreč tudi dopolnitev vloge za sofinanciranje z vso potrebno investicijsko dokumentacijo.

Poleg naprave za mehansko-biološko obdelavo projekt CeROD II zajema že izgrajeno čistilno napravo za izcedne vode, infrastrukturo za izrabo odlagališčnega plina za proizvodnjo električne energije in vzpostavitev centralnega informacijskega sistema (CIS) ter zunanjo in prometno ureditev. Eden ključnih ciljev izgradnje CeROD II je zmanjšanje količine odloženih odpadkov, poleg tega projekt zmanjšuje izpuste plinov (toplogredni plini in plini neprijetnih vonjav), omogoča pridobivanje sekundarnih energentov, zmanjšuje obremenjevanje voda in omogoča optimalno rabo razpoložljivih odlagalnih površin.
Župan Alojzij Muhič o podpisu pogodbe (1 MB )