11 Mar

Ob 10. obletnici Ceroda sprejeti obetavni dolgoročni načrti

Javno podjetje Cerod in deset občin družbenic iz Dolenjske ter Bele krajine namerava na Leskovcu zgraditi obrat za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov (MBO) z letno zmogljivostjo obdelave 25.000 ton. Po izgradnji lastnih kapacitet bodo cene za obdelavo in odlaganje odpadkov nižje od sedanjih, obremenitve na okolje pa manjše. Kapacitete odlagališča ob sedaj veljavni zakonodaji zadoščajo za naslednjih petdeset let in več. 

Po vseh zapletih v zvezi z investicijo CeROD II so se dolenjske, posavske in belokranjske občine dokončno dogovorile o medobčinski politiki glede prihodnjega ravnanja z odpadki ter o sodelovanju pri izgradnji potrebnih kapacitet za mehansko-biološko obdelavo komunalnih odpadkov. Vseh petnajst občin ima interes dolgoročno odlagati odpadke na že pred leti zgrajenem sodobnem odlagališču na Leskovcu. Za izgradnjo lastnega MBO na Leskovcu pa so zainteresirane dolenjske in belokranjske občine. 

Fleksibilna zasnova projekta MBO omogoča postopno financiranje, dodatno optimiziranje in prilagajanje razmeram na tržišču. Po načrtih investitorjev bodo do pomladi 2017 zgrajene vse potrebne osnovne proizvodne kapacitete za obdelavo komunalnih odpadkov v ocenjeni vrednosti cca 6 mio. EUR (brez DDV). Nadgradnjo tehnološke opreme v ocenjeni vrednosti cca 1,8 mio. EUR (brez DDV) za dodatno povečanje učinkovitosti poslovanja se namerava izvesti najpozneje do pomladi 2018. Podjetje CeROD bo zagotovilo financiranje tehnološke opreme, ki predstavlja približno polovico investicijske vrednosti. Občine družbenice iz Bele krajine in iz Dolenjske (brez Občine Šentjernej) pa bodo financirale gradnjo in ostale investicijske stroške.

Investicija MBO Dolenjske in Bele krajine je v javnem interesu 
Z realizacijo investicije bodo vzpostavljeni pogoji za dolgoročno izvajanje dejavnosti obdelave odpadkov s sodobnimi tehnologijami. Izpostaviti je potrebno, da podjetje CeROD ne bi poslovalo rentabilno, če bi izvajalo samo dejavnost odlaganja odpadkov. Cena za obdelavo in odlaganje odpadkov bo po izgradnji za približno 90.000 občanov iz Dolenjske in Bele krajine nižja od sedanje in tudi nižja od cen v drugih MBO v Sloveniji, saj se načrtuje investicijo izvesti z bistveno nižjimi stroški kot so bili zgrajeni drugi tovrstni objekti v Sloveniji. 
Uvedba novih, sodobnih tehnologij bo doprinesla tudi k manjšim obremenitvam okolja (emisije v okolje, transporti). Zato je iz vidika cen in pričakovanih pozitivnih okoljskih vplivov pomembno, da se čim prej zgradijo lastne proizvodne kapacitete za obdelavo odpadkov.

Cene za ravnanje z odpadki so višje predvsem zaradi zakonskih zahtev 
Kot je znano, morajo biti komunalni odpadki od 1. 1. 2016 dalje skladno z zakonodajo pred odlaganjem ustrezno mehansko in biološko obdelani, kar ima za posledico podražitve ravnanja z odpadki v celotni Sloveniji. Ker podjetje Cerod še ne razpolaga z lastnimi proizvodnimi kapacitetami, izvaja začasno (do izgradnje MBO) obdelavo odpadkov s pomočjo najete tehnološke opreme in delne obdelave odpadkov pri zunanjem izvajalcu. Ta rešitev se je v danih razmerah izkazala kot najučinkovitejša in cenovno najugodnejša za občane. Cena za celotno storitev ravnanja z odpadki je za prebivalce večine občin iz prispevnega območja Ceroda celo nižja kot je cena v nekaterih občinah, ki imajo že zgrajene objekte MBO.

CeROD letos obeležuje 10. obletnico obstoja podjetja 
Pričetki aktivnosti za izgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske segajo v leto 1999, ko se je pričela pripravljati investicija. Cilji projekta so ves čas usmerjeni v reševanje dolgoročnega in enotnega ravnanja z odpadki. RS je v letu 2002 podpisala z evropsko komisijo finančni memorandum o sofinanciranju projekta z evropskimi sredstvi. V istem letu so dolenjske občine (z izjemo občin Trebnje, Mokronog – Trebelno, Mirna, Šentrupert), belokranjske in posavske občine tudi sklenile medobčinsko pogodbo o izgradnji regijskega centra. Občine so v letu 2005 ustanovile javno podjetje CeROD, ki je začelo obratovati z dnem 1. 3. 2006. 

Prvi del investicije, ki je obsegala sanacijo in zapiranje obstoječega odlagališča ter izgradnjo novega odlagališča, je bil uspešno zaključen v začetku leta 2007, ko je tudi začelo obratovati novo odlagališče s kapaciteto preko 1,3 mio. m3. Upoštevajoč, da se od začetka tega leta dalje odlagajo bistveno manjše količine preostankov obdelave odpadkov,  razpoložljivi odlagališčni prostor zadošča za naslednjih petdeset let in več. Z izgradnjo MBO bo zagotovljena tudi dolgoročna obdelava komunalnih odpadkov. Na ta način je odpravljeno tveganje, da bi odpadki v danem trenutku postali breme ter zanj ne bi imeli rešitve.

Družba Cerod je v desetih letih obstoja uspešno izvajala dejavnost gospodarske javne službe obdelave in odlaganja odpadkov. Poudariti želimo, da pri ravnanju z odpadki kakor tudi pri varovanju okolja sledimo državnim in evropskim usmeritvam ter pri svojem delovanju upoštevamo stroga okoljska merila in izpolnjujemo zahteve iz okoljevarstvenega dovoljenja. 

Pred nami je veliko izzivov
Načrti javnega podjetja CeROD so usmerjeni v zagotavljanje najvišje možne stopnje racionalne snovne in energijske izrabe odpadkov ter v varno in za okolje sprejemljivo končno oskrbo odpadkov, s čimer bomo pomembno prispevali k trajnostnemu in družbeno odgovornemu ravnanju z odpadki v regiji. Že v naslednjem kratkoročnem obdobju načrtujemo poleg MBO zgraditi tudi malo plinsko elektrarno za izrabo odlagališčnega plina ter izvesti nekatere posodobitve na obstoječi infrastrukturi s ciljem doseganja visokih okoljskih standardov.  

 Po vseh zapletih v zvezi z investicijo CeROD II so se dolenjske, posavske in belokranjske občine dokončno dogovorile o medobčinski politiki glede prihodnjega ravnanja z odpadki ter o sodelovanju pri izgradnji potrebnih kapacitet za mehansko-biološko obdelavo komunalnih odpadkov. Vseh petnajst občin ima interes dolgoročno odlagati odpadke na že pred leti zgrajenem sodobnem odlagališču na Leskovcu. Za izgradnjo lastnega MBO na Leskovcu pa so zainteresirane dolenjske in belokranjske občine. 

Fleksibilna zasnova projekta MBO omogoča postopno financiranje, dodatno optimiziranje in prilagajanje razmeram na tržišču. Po načrtih investitorjev bodo do pomladi 2017 zgrajene vse potrebne osnovne proizvodne kapacitete za obdelavo komunalnih odpadkov v ocenjeni vrednosti cca 6 mio. EUR (brez DDV). Nadgradnjo tehnološke opreme v ocenjeni vrednosti cca 1,8 mio. EUR (brez DDV) za dodatno povečanje učinkovitosti poslovanja se namerava izvesti najpozneje do pomladi 2018. Podjetje CeROD bo zagotovilo financiranje tehnološke opreme, ki predstavlja približno polovico investicijske vrednosti. Občine družbenice iz Bele krajine in iz Dolenjske (brez Občine Šentjernej) pa bodo financirale gradnjo in ostale investicijske stroške.

Investicija MBO Dolenjske in Bele krajine je v javnem interesu 
Z realizacijo investicije bodo vzpostavljeni pogoji za dolgoročno izvajanje dejavnosti obdelave odpadkov s sodobnimi tehnologijami. Izpostaviti je potrebno, da podjetje CeROD ne bi poslovalo rentabilno, če bi izvajalo samo dejavnost odlaganja odpadkov. Cena za obdelavo in odlaganje odpadkov bo po izgradnji za približno 90.000 občanov iz Dolenjske in Bele krajine nižja od sedanje in tudi nižja od cen v drugih MBO v Sloveniji, saj se načrtuje investicijo izvesti z bistveno nižjimi stroški kot so bili zgrajeni drugi tovrstni objekti v Sloveniji. 
Uvedba novih, sodobnih tehnologij bo doprinesla tudi k manjšim obremenitvam okolja (emisije v okolje, transporti). Zato je iz vidika cen in pričakovanih pozitivnih okoljskih vplivov pomembno, da se čim prej zgradijo lastne proizvodne kapacitete za obdelavo odpadkov.

Cene za ravnanje z odpadki so višje predvsem zaradi zakonskih zahtev 
Kot je znano, morajo biti komunalni odpadki od 1. 1. 2016 dalje skladno z zakonodajo pred odlaganjem ustrezno mehansko in biološko obdelani, kar ima za posledico podražitve ravnanja z odpadki v celotni Sloveniji. Ker podjetje Cerod še ne razpolaga z lastnimi proizvodnimi kapacitetami, izvaja začasno (do izgradnje MBO) obdelavo odpadkov s pomočjo najete tehnološke opreme in delne obdelave odpadkov pri zunanjem izvajalcu. Ta rešitev se je v danih razmerah izkazala kot najučinkovitejša in cenovno najugodnejša za občane. Cena za celotno storitev ravnanja z odpadki je za prebivalce večine občin iz prispevnega območja Ceroda celo nižja kot je cena v nekaterih občinah, ki imajo že zgrajene objekte MBO.

CeROD letos obeležuje 10. obletnico obstoja podjetja 
Pričetki aktivnosti za izgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske segajo v leto 1999, ko se je pričela pripravljati investicija. Cilji projekta so ves čas usmerjeni v reševanje dolgoročnega in enotnega ravnanja z odpadki. RS je v letu 2002 podpisala z evropsko komisijo finančni memorandum o sofinanciranju projekta z evropskimi sredstvi. V istem letu so dolenjske občine (z izjemo občin Trebnje, Mokronog – Trebelno, Mirna, Šentrupert), belokranjske in posavske občine tudi sklenile medobčinsko pogodbo o izgradnji regijskega centra. Občine so v letu 2005 ustanovile javno podjetje CeROD, ki je začelo obratovati z dnem 1. 3. 2006. 
Prvi del investicije, ki je obsegala sanacijo in zapiranje obstoječega odlagališča ter izgradnjo novega odlagališča, je bil uspešno zaključen v začetku leta 2007, ko je tudi začelo obratovati novo odlagališče s kapaciteto preko 1,3 mio. m3. Upoštevajoč, da se od začetka tega leta dalje odlagajo bistveno manjše količine preostankov obdelave odpadkov,  razpoložljivi odlagališčni prostor zadošča za naslednjih petdeset let in več. Z izgradnjo MBO bo zagotovljena tudi dolgoročna obdelava komunalnih odpadkov. Na ta način je odpravljeno tveganje, da bi odpadki v danem trenutku postali breme ter zanj ne bi imeli rešitve.
Družba Cerod je v desetih letih obstoja uspešno izvajala dejavnost gospodarske javne službe obdelave in odlaganja odpadkov. Poudariti želimo, da pri ravnanju z odpadki kakor tudi pri varovanju okolja sledimo državnim in evropskim usmeritvam ter pri svojem delovanju upoštevamo stroga okoljska merila in izpolnjujemo zahteve iz okoljevarstvenega dovoljenja. 

Pred nami je veliko izzivov
Načrti javnega podjetja CeROD so usmerjeni v zagotavljanje najvišje možne stopnje racionalne snovne in energijske izrabe odpadkov ter v varno in za okolje sprejemljivo končno oskrbo odpadkov, s čimer bomo pomembno prispevali k trajnostnemu in družbeno odgovornemu ravnanju z odpadki v regiji. Že v naslednjem kratkoročnem obdobju načrtujemo poleg MBO zgraditi tudi malo plinsko elektrarno za izrabo odlagališčnega plina ter izvesti nekatere posodobitve na obstoječi infrastrukturi s ciljem doseganja visokih okoljskih standardov.  

Podpiramo gospodarno ravnanje z odpadki in spodbujamo ekološko osveščenostGospodarjenje z odpadki je pomembno prav v vsaki fazi, od nastanka do odlaganja odpadkov. In pri vsakem našem ravnanju je pomemben pravilen odnos do narave in okolja, v katerem živimo. Zato si z različnimi vsebinami in tvornim sodelovanjem prizadevamo prispevati k osveščanju vseh deležnikov glede pravilnega ravnanja z odpadki, pri čemer dajemo poudarek  ekološki vzgoji najmlajših.
V mesecu aprilu bomo osnovnošolcem strokovno predstavili proizvodne procese v našem centru na Leskovcu in jih poučili o odgovornem ravnanju z odpadki v celotnem tokokrogu odpadkov. Ob Dnevu zemlje bomo z otroki zasadili drevo v lastno proizvedeni kompost v znak spoštovanja do narave oziroma zemlje. To drevo bo imelo za nas zaposlene še dodaten simbolični pomen, saj bo zasajeno ob 10. obletnici podjetja, ko so sprejete pomembne razvojne odločitve o nadaljnji rasti podjetja.