01 Mar

12 LET OBSTOJA JAVNEGA PODJETJA CeROD, d.o.o.

Pričetki aktivnosti za izgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske segajo v leto 1999, ko se je začela pripravljati investicija. Cilji projekta so ves čas usmerjeni v reševanje dolgoročnega in enotnega ravnanja z odpadki. Občine Dolenjske, Bele krajine in Posavja so v letu 2005 ustanovile javno podjetje CeROD, ki je začelo obratovati z dnem 1. 3. 2006. 

Prvi del investicije, ki je obsegala sanacijo in zapiranje obstoječega odlagališča ter izgradnjo novega odlagališča, je bil uspešno zaključen v začetku leta 2007, ko je tudi začelo obratovati novo odlagališče s kapaciteto preko 1,3 mio m3odpadkov, trenutna zasedenost odlagališča pa je 0,5 mio m3.

Družba Cerod vseh dvanajst let obstoja uspešno izvaja dejavnost gospodarske javne službe obdelave in odlaganja odpadkov. Poudariti želimo, da pri ravnanju z odpadki, kakor tudi pri varovanju okolja, sledimo državnim in evropskim usmeritvam ter pri svojem delovanju upoštevamo stroga okoljska merila in izpolnjujemo zahteve iz okoljevarstvenega dovoljenja. 
 
Pred nami je veliko izzivov
Načrti javnega podjetja CeROD so usmerjeni v zagotavljanje najvišje možne stopnje racionalne snovne in energijske izrabe odpadkov ter v varno in za okolje sprejemljivo končno oskrbo odpadkov, s čimer bomo pomembno prispevali k trajnostnemu in družbeno odgovornemu ravnanju z odpadki v regiji. V naslednjem kratkoročnem obdobju načrtujemo zgraditi manjši objekt za MBO odpadkov. Z njegovo izgradnjo bo zagotovljena tudi dolgoročna obdelava komunalnih odpadkov za dolenjske in belokranjske občine.  V letošnjem letu bo izvedena investicija za namen izkoriščanja odlagališčnega plina v energetske namene. 
  
Novo mesto, 1.3.2018