26 Apr

Pogodba za CeROD 2

Ljubljana, petek, 25. 4. 2014 – Minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan in župan MO Novo mesto Alojzij Muhič sta danes popoldne podpisala pogodbo o sofinanciranju za projekt CeROD II. Muhič je pogodbo podpisal v imenu 15 županov.
Izgradnja CeROD II. faza je na področju ravnanja z odpadki ena ključnih razvojnih in investicijskih nalog MO Novo mesto, kakor tudi širše Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Židan je ob tem čestital za vztrajnost in priznal, da država do svojih občin v iztekajočem se kohezijskem obdobju ni bila najbolj korektna. “Država si ne more domišljati, da ima pravico vsako leto spreminjati pogoje,” je izpostavil minister. CeROD II mora biti zgrajen do konca leta 2015.

Po poročanju Radiu 1, 25. 4. 2014, v Novicah ob 16.30: 

Pogodba za CeROD 2 je vendarle podpisana. Sporne zadeve so v nekaj urah očitno uskladili in pristojni minister Dejan Židan je končno pritisnil svoj podpis na sofinancersko pogodbo in ob tem priznal …
DEJAN ŽIDAN: Jaz se zavedam, da država do svojih občin v tem kohezijskem obdobju, ki se končuje ni bila najbolj korektna. Korektna država si ne more domišljati, da ima pravico kot partner na eni strani, da vsako leto neke pogoje spremeni. To je za investitorje nekaj strašnega.
NOVINARKA: Gradnja Centra za ravnanje z odpadki v Leskovcu pri Novem mestu za 15 občin Dolenjske, Bele krajine in Posavja se bo torej nadaljevala. Tudi županom na čelu z novomeškim Alojzijem Muhičem se je odvalil kamen od srca. Danes je zadovoljen.
ALOJZIJ MUHIČ: Zavedamo se odgovornosti in vseh zadev, ki iz pogodbe izhajajo. Prepričan sem, da bomo glede na to, da imamo izbranega izvajalca lovili roke, kljub temu da je pač nekoliko z zamikom  tudi ta pogodba.
NOVINARKA: CeROD 2 mora biti zgrajen do leta 2015. Ocenjen je na 32,5 milijonov evrov, 19 milijonov bo evropskega denarja, 3 milijone državnega, 10 milijonov morajo zagotoviti občine.

04 Apr

CeROD ne dviga stroškov na način, da bi bremenil občana; pojasnilo zaradi spremenjenih cen

Glede na to, da je bilo v medijih v zadnjem obdobju pogosto navedenih nekaj nepravilnih informacij o povišanju cen, kar predstavlja zavajanje uporabnikov oziroma se pojavljajo različne interpretacije cene za storitve, ki jih izvaja podjetje CeROD, vam podajamo naslednje pojasnilo glede spremembe cen. 
Podjetje CeROD je v zadnjih letih zaradi zmanjšanih količin odpadkov tudi zmanjševalo stroške ravnanja z odpadki, ki bi bremenili občana. 

Odlaganje odpadkov se je v zadnjih letih za več kot polovico zmanjšalo, 
s tem tudi naši stroški do občanov prepolovili
 
Glede na to, da  je bilo v letu 2008 odloženih 400 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, po uvedbi ločenega zbiranja odpadkov in začetka sortiranja leta 2011 pa je odlaganje na posameznika močno padlo, saj je znašalo: 
leta 2011  228 kg/ prebivalca, 
leta 2012  214 kg/prebivalca in 
leta 2013 več kot pol manj, torej 188 kg/prebivalca; 
navedeno pomeni, da se je skupna količina odpadkov prepolovila, kar rezultira, da je potrebnega tudi manj odvoza in da je posledično manj količin odpadkov, pripeljanih s strani komunalnih podjetij iz prispevnega območja CeROD.
 
CeROD je tako gledano na skupno letno količino tudi komunalnim podjetjem zaračunaval odlaganje manjših količine odpadkov, kar pomeni, da so se stroški odlaganja za komunalna podjetja zmanjševali. 
Zaradi zmanjšane količine odloženih odpadkov je CeROD od leta 2011 zaračunal manj komunalnim podjetjem, kar pomeni, da bi se tudi stroški do občanov lahko prepolovili (zmanjšali).
 
Določanje cen komunalnih podjetij (prevoz, zbiranje) ni v pristojnosti CeRODa, vendar je ta podatek izrednega pomena za razumevanje nepravilnih navedb določenih komunalnih podjetij glede zavajanje javnosti o neresničnih podatkih glede podražitve. Gre torej za zavajanje ljudi na račun različnih enot oz. mer o količinah oz. volumnu. Relevantno merilo odločenih odpadkov za CeROD je teža odloženih odpadkov, kar je tudi predmet poročanja CeRODa na Agencijo za okolje. 
Obdelava odpadkov – nova storitev, zaračunana prvič
 CeROD do prejšnjega meseca komunalnim podjetjem ni zaračunaval storitve obdelave komunalnih odpadkov. Leta 2011 je namreč Slovenija s predpisom uvedla potrebno sortiranje odpadkov na centrih, ki pa ga CeROD ni dodatno zaračunaval občanom, kot je bila praksa drugje po Sloveniji. 
Storitev obdelave se do sedaj občanom torej ni zaračunavala, saj smo v podjetju CeROD izvajali poračun tega stroška z dodatnimi količinami (prevzem odpadkov iz drugih občin), kar je bilo potrjeno z vsakoletnim poslovnim planom podjetja.
Gre torej za novo storitev obdelave odpadkov in ne za zvišanje cene. Obdelava tako znaša 33 eurov na tono obdelanih odpadkov, kar bo občanom prvič zaračunano sorazmerno na njihovo koriščanje od 8. 3. 2014. Strošek obdelave komunalnih odpadkov se komunalnim podjetjem zaračuna po toni, le-ta pa zaračuna storitev občanov glede na velikost oz. volumen posode.

Po predpostavki, da odložimo v povprečju 188 kilogramov odpadkov po obdelavi na občana (prispevno območje CeROD), pride cena odlaganja na občana 1,14 evra na mesec. Ob predpostavki, da obdelamo za občana približno 200 kg, je cena za obdelavo na občana mesečno 0,55 evra na mesec. Skupni strošek v povprečju na občana za storitvi (odlaganje in obdelava), ki ju opravi CeROD, tako znaša 1,69 evra na mesec. 


CeROD, d. o. o.