30 Jun

PODPIS POGODBE O SOFINANCIRANJU

Ljubljana, 25. 4. 2014 – Minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan  in župan MO Novo mesto Alojzij Muhič sta danes popoldne podpisala pogodbo o sofinanciranju za projekt CeROD II. Župan Alojzij Muhič je pogodbo podpisal v imenu 15 županov.

30 Jun

PREDSTAVITEV PROJEKTA CeROD II

Novo mesto, 11. junij 2014 – Mestna občina Novo mesto je skupaj z izvajalci na projektu  CeROD II, na pobudo Civilne iniciative za čisto okolje in zdravo žiuvljenje, danes organizirala srečanje, na katerem so strokovnjaki izvajalcev podrobno predstavili projekt izgradnje sodobnega regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Izvajalca projekta sta priznani podjetji Riko in grški Helector s podizvajalci, ki se ponašata z mnogimi referencami  na projektih s področja varovanja okolja. Oba izvajalca združena v konzorciju zagotavljata tudi najsodobnejšo tehnologijo za odlaganje in predelavo odpadkov ter spoštovanje vseh okoljskih predpisov in zakonodaje. Projekt, ki je delno financiran tudi iz evropskih skladov, bo dolgoročno prispeval predvsem h kakovostnejšemu življenju okoliških prebivalcev in celotnega območja. Izvajalci in upravljalci projekta so danes odgovarjali na vprašanja predstavnikov Civilne iniciative in lokalnih skupnosti. Te so zanimali predvsem ekološki in tehnični vidiki predvidene tehnologije in rešitev, ki jih projekt prinaša v lokalno okolje.

29 Jun

PODPIS IZVAJALSKE POGODBE ZA II. fazo CeROD

V petek 17. septembra  2013 sta Mestna občina Novo mesto in podjetje HELECTOR S.A. podpisala pogodbo za izgradnjo naprave za mehansko-biološko obdelavo odpadko v okviru projekta “Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza. Izgradnja naprave s  kapaciteto 41 tisoč ton odpadkov na leto bo po otvoritvi čistilne naprave decembra lani naslednji velik korak pri izgradnji CeROD II, ki bo za nadaljnjih 30 let rešil problematiko predelave in ustreznega odlaganja odpadkov za več kot 160.000 prebivalcev 15 občin na območju Dolenjske in Posaske regije ter Bele krajine.

29 Jun

SVEČANA OTVORITEV ČISTILNE NAPRAVE za čiščenje izcednih voda

Novo mesto, 12. december 2012 – Blaž Mozetič, vodja sektorja za kohezijsko politiko in investicije, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS, Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto, Michale Schoeffel, direktor ROTREAT in Alojz Turk, direktor javnega podjetja CeROD, d.o.o. so na odlagališču nenevarnih odpadkov Leskovec svečano otvorili čistilno napravo za izcedne vode.

Objekt je sestavni del približno 32,55 milijona evrov vrednega projekta, ki ga v višini 18,97 milijona evrov iz Kohezijskega sklada sofinancira Evropska unija.

V sklopu otvoritve je potekala tudi poslovna konferenca, kjer so si lahko vsi udeleženci projekta – investitorji, izvajalci in drugi vpleteni ob predavanju izjemnih predavateljev izmenjali mnenja, izkušnje in znanja glede tehnološke pridobitve.

09 Jan

Predstavitev projekta CeROD II

Novo mesto, četrtek 9. januar 2014 – Županom občin družbenic Ceroda je bil danes na MO Novo mesto predstavljen idejni projekt CeROD II, vključno s terminskim in finančnim planom.Uvodni besede v zvezi z investicijo CeROD II.faza so podali župan MO Novo mesto Alojzij Muhič, direktor podjetja Riko d.o.o. iz Ribnice Janez Škrabec ter Alenka Muhič kot vodja projekta na MO Novo mesto.
Predstavitev so podali predstavniki podjetja Rika, d.o.o. (g. Grega Verk), novelacijo investicijskega programa je predstavila ga. Anita Gole iz podjetja SL Consult.

Tehnična ter finančna predstavitev projekta:

  • Investicijska vrednost vključuje vse tehnološke sklope in njihove postavke, ter ostale stroške povezane z investicijo, to so priprava PGD, PZI in ostale tehnične dokumentacije, stroške nadzora, stroške stikov z javnostjo, stroške poskusnega obratovanja.
  • Osnova in izhodišča za ocene investicijske vrednosti so izbrane ponudbe izvajalcev za gradnje (ČN in MBO, nadzor za ČN, nadzor za MBO, stiki z javnostjo).
    Predstavljeni so bili tudi vzroki za novelacijo idejnega projekta (IP), ki so v:
  • Zmanjšanju vhodnih količin odpadkov za predelavo odpadkov in upoštevanju novih masnih bilanc (iz 55.500 ton na 41.000 ton),
  • Upoštevanju obstoječih občin podpisnic Medobčinske pogodbe (15 občine Dolenjske, Bele krajine in Posavja) ter še novih občin, ki bodo predelovale odpadke,
  • Investicijski vrednosti v okviru podpisanih pogodb z izvajalci graden, nadzora in stikov z javnostjo,
  • Novelirani operativi stroškov delovanja čistilne naprave za izcedne vode in MBO v skladu s ponudbami izvajalcev.

Županom je bilo tudi pojasnjeno, da se bo po uskladitvi idejnega projekta (IDP) začelo z izdelavo PGD. Večina županov se zaveda, da je izvedbeni rok za projekt CeROD II kratek, saj naj bi po terminskem planu testno obratovanje projekta steklo v aprilu 2015. Iz tega razloga župani podpirajo aktivnosti glede čimprejšnjega začetka izgradnje, potrjen projekt na ministrstvu pa je potrebno izpeljati do konca. Glede na izvedbeni rok ter posledično terminsko črpanje kohezijskih sredstev, se je po mnenju prisotnih potrebno intenzivno posvetiti realizaciji začrtane poti.