09 Jul

KONFERENCA ZA MEDIJE, dne 10.7.2012, ob 10 uri

Uvod 

v zadnjem obdobju se je v Sloveniji veliko razpravljalo glede problematike ravnanja z odpadki. Z reševanjem odlaganja in predelave odpadkov se je v tem času ukvarjalo tudi podjetje Cerod d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe.
Podjetje je zaradi sprejetih evropskih direktiv in zakonodaje v Sloveniji v vsem času od ustanovitve podjetja (2006) do danes delovalo z namenom zagotavljanja servisa občanom ter si hkrati prizadevalo  pridobiti ustrezna dovoljenja za delovanje samega odlagališča.
Glede pridobitve ustreznega OVD podajamo naslednjo kronologijo dogodkov:
–           Podjetje Cerod d.o.o. je kot upravljavec Odlagališča za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja podalo vlogo na pristojni organ v letu 2007; na poziv organa za odločanje (ARSO) je upravljavec vlogo večkrat dopolnil.
–           Odločba o zavrnitvi OVD je bila izdana julija 2011, zaradi neizpolnjevanja predpisanih pogojev po Uredbi o odlaganju odpadkov na odlagališčih (2006) – ni zagotovljenih zmanjšanih vsebnosti biološko razgradljivih sestavin odpadkov.
–           Stališču ARSA (kot 1.stop.) je pritrdil tudi 2. stopenjski organ MOP (sept.2011). 
–           Tožba na upravno sodišče je bila podana oktobra 2011 tudi iz razloga, da se obdelava na Odlagališču izvaja, da je bila pridobljena odločba SVLR o dodelitvi kohezijskih sredstev in da je možno izdati OVD skladno z Uredbo IPPC, vendar sodišče navedb ni akceptiralo in  je tožbo zavrnilo (januar 2012).
–           Zoper izdano sodbo upravnega sodišča podjetje na Vrhovno sodišče RS ni vložilo revizije kot izredno pravno sredstvo in se je raje usmerilo k pripravi nove vloge za OVD, upoštevaje veljavno »novo« Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih (julij 2011).

 1. Odlagališče nenevarnih odpadkov Leskovec s celotno zmogljivostjo 1.855.000 ton odpadkov
 2. Aktivno odlagalno polje (TS1/Polje 2) s površino 64.809 min preostalo zmogljivostjo 938.062 ton
 3. Zaprto odlagalno polje – staro odlagališče Leskovec (TS1/polje1), s površino 34.800 m2 in zmogljivostjo odložitve 500.000 ton odpadkov v letih od 1982 do 2007.
 4. Zbirni center za ločeno zbrane frakcije (TS4)
 5. Naprava za predelavo biorazgradljivih blat BACOM (TS3)
 6. Ploščad za obdelavo kosovnih odpadkov (TS5)
 7. Nepremične tehnološke enote kot neposredno tehnično povezane enote:
 • Tehnološka enota za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov (TS2) z zmogljivostjo 640 ton/dan
 • Sprejemna pisarna (TS6/1)
 • Povozna  tehtnica (TS6/1)
 • Ploščad za prevzem odpadkov (TS6/3)
 • Pralna ploščad (TS6/5)
 • Ploščad za začasno skladiščenje odpadkov (TS6/4)
 • Sistem za zajem in čiščenje tehnoloških vod (TS6/6) – čistilna naprava
 • Sistem za zajem in izrabo odlagališčnega plina, ki vključuje: baklo s 53 plinjaki

8. Zahteve za obratovanje odlagališča
9. Obratovalni monitoring in poročanje
10. Zahteve v zvezi z finančnim jamstvom
11. Okoljevarstvene zahteve za obdelavo odpadkov
12. Obveznost obveščanja o spremembah
13. Čas veljavnosti dovoljenja: izdano za dobo 10 let
14. Zahteve glede zaprtega dela odlagališča

–           Ker je bil Inšpektorat za okolje seznanjen s sodbo Upravnega sodišča, je januarja 2012 na Odlagališču opravil ogled in ugotovil, da upravljavec odlagališča ne razpolaga s predpisanim OVD. Izdana je bila inšpekcijska odločba, s katero je bilo družbi s 23.4.2012 prepovedano obratovanje odlagališča za nenevarne odpadke Leskovec.

–           O vsem navedenem je podjetje sproti seznanjalo družbenice in podalo informacijo javnosti, pri tem pa intenzivno sodelovalo pri dopolnjevanju vloge za OVD, katera je bila na ARSO oddana 17.1.2012.
Za potrebe ustrezne ureditve izcednih vod, je podjetje že začelo izvajati izgradnjo čistilne naprave na Odlagališču, ki testno na samem odlagališču deluje od 4.6.2012. 
Zaradi ukrepa inšpektorja je bilo odlagališče zaprto od 23.4. do 28.4.2012. Do izdaje okoljevarstvenega dovoljenja dne 4.7.2012 pa so se odpadki na Odlagališču začasno skladiščili.

Obseg OVD
Na podano vlogo za okoljevarstveno dovoljenje, ki je bila na Agencijo Republike Slovenije za okolje oddana 17. 1. 2012, je bila izdana pozitivna odločba – okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega in odločbe o zaprtju dela odlagališča je bila izdana dne 4. 7. 2012.
Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje Regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske – CeROD   obsega:

Zadnji pogoj za pridobitev OVD je bila izgradnja čistilne naprave (ČN), saj je bila ČN na Odlagališče pripeljana 30.5.2012. Testni zagon je bil opravljen 4.6.2012, rezultate odvzete izcedne vode, kateri so zadostil vsem predpisanim parametrom, pa so bili pridobljeni 19.6.2012.
Na Odlagališču se gradi naprava za predelavo blata iz komunalnih in kombiniranih bioloških čistilnih naprav v gradbene kompozite. Naprava deluje po tehnologiji BACOM, ki je bila leta 2009 odobrena s strani Evropske agencije za konkurenčnost in inovacije. Tehnologija omogoča pretvorbo biorazgradljivih blat v gradbene kompozite z vmešavanjem pepela. Gradbeni kompozit poimenovan Cerodit ima pridobljeno ustrezno Slovensko tehnično soglasje za uporabo kot sanitarna prekrivka in kot nadomestek za glino pri izgradnji vodo-nepropustnih plasti pri tesnenju odlagališč in izgradnji nezahtevnih gradbenih objektov. 

CeROD II
Podjetje se je med pridobivanjem OVD zavzemalo za optimalno delovanje Odlagališča in v okviru usmeritev Ministrstva za okolje (MOP). Hkrati je podjetje delovalo tudi pri pripravi vloge za odobritev sredstev za projekt CeROD II. faza iz državnih in evropskih sredstev.  Pozitivna odločba za sofinanciranje objekta za mehansko – biološko obdelavo (MBO) odpadkov je bila tako nosilki investicije MO Novo mesto izdana v avgustu 2011. 
Za nadaljevanje projekta CeROD II. faza je bila na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v začetku letošnjega leta v pregled in potrditev poslana razpisna dokumentacija za »Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza«.  Podjetje in nosilka projekta MO Novo mesto sta trenutno v čakanju odgovora s strani ministrstva glede podpisa Pogodbe o sofinanciranju navedene investicije.

Zaključek
ARSO je tako vlogi za OVD upoštevaje veljavno Uredbo  ugodil, CeROD d.o.o. pa bo tako upoštevaje namen in cilje javnega podjetja občanom nudil varno in učinkovito odlaganje in obdelavo odpadkov.

Direktor
Alojz Turk