19 Jan

NIŽJE CENE KOMUNALNIH STORITEV OBDELAVE IN ODLAGANJA ODPADKOV

Svet županov Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske (CeROD) je dne 14. 12. 2017 na svoji redni 18. seji soglasno sprejel sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen za storitev obdelave in odlaganja odpadkov za obdobje po 1.1.2018. Zaradi uspešnih ukrepov, ki jih je CeROD izvajal v smeri doseganja obsega poslovanja in obvladovanja stroškov v lanskem in letošnjem letu, bo skupna cena obdelave in odlaganja odpadkov za občane dolenjskih in belokranjskih občin z novim letom nižja za 17 %.Ker je nižja tudi cena odlaganja na tono, bo imelo navedeno vpliv tudi za občane posavskih občin, ki na CeROD-u izvajajo le odlaganje odpadkov. 

Na podjetju CeROD ocenjujemo, da bo prihranek z novim cenikom znašal približno 1,2 evra na mesec za štiričlansko gospodinjstvo. Prav tako bo zaradi pozitivnega poslovanja podjetja CeROD v letu 2017, Svet županov v začetku prihodnjega leta odločal o predlogu, da se občanom vrne med 15 in 20 odstotkov plačil iz leta 2017, kar pomeni znesek za obdelavo in odlaganje odpadkov v višini obračuna te storitve na dveh mesečnih položnicah.

Na Svetu županov je bil soglasno sprejet še Poslovni plan in plan investicij za leto 2018. Vsi družbeniki so pozdravili izboljšanje delovanja in s tem vplivov odlagališča v Leskovcu (odprava neprijetnih vonjav) in občutno izboljšanje poslovanja podjetja.