13 Avg

PRIDOBLJENA SREDSTVA IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA

Nosilki projekta MO Novo mesto je bila odobrena Vloga za pridobitev sredstev za investicijo CeROD II. faza. S tem so pridobljena sredstva iz Kohezijskega sklada, kar dokazuje tudi odločba o sofinanciranju za izgradnjo II. faze Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske, izdana s strani Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR).

Javno podjetje Cerod d.o.o. je bilo zadolženo za pripravo navedene vloge za pridobitev sredstev iz kohezije. Poleg tega podjetje Cerod d.o.o. že izvaja postopek izbora izvajalca za izgradnjo čistilne naprave ter  za odnose z javnostjo (PR), ki sta v zaključni fazi.

V nadaljevanju projekta je podjetje dobilo zadolžitev še za izdelavo razpisne dokumentacije za gradnje in nadzor za CeROD II ter vodenje postopka za izbor izvajalca.

CeROD je sicer celovit projekt, ki se izvaja v dveh fazah do zaključene funkcionalno zaokrožene celote, ki omogoča izvajanje sprejete zakonodaje s področja ravnanja z odpadki. Projekt obravnava infrastrukturo, namenjeno učinkoviti obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in ločeno zbranih bioloških odpadkov ter odlaganje odpadkov po predhodni obdelavi.

Nosilka projekta je MO Novo mesto, v projekt CeROD II. faza pa so vključene še Občina Šentjernej, Občina Škocjan, Občina Dolenjske Toplice, Občina Žužemberk, Občina Mirna Peč, Občina Šmarješke Toplice, Občina Straža, Občina Črnomelj, Občina Metlika, Občina Semič, Občina Brežice, Občina Krško in Občina Sevnica.


Javno podjetje Cerod d.o.o.


iz  S P O R O Č I L A  Z A   J A V N O S T    SVLR

“Ljubljana, 30. avgusta – Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot organ upravljanja izdala odlocbo o dodelitvi sredstev za izgradnjo 2. fazeRegionalnega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske (CeROD). Dobrih 32,5 milijona evrov vredni projekt je del Operativnega programa razvoja okoljske in prometneinfrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) in bo sofinanciran iz sredstev Kohezijskega sklada v višini 18,9 milijona evrov.

Z uresničitvijo projekta bo rešena problematika predelave in ustreznega odlaganja odpadkov za več kot 161.000 prebivalcev na obmocju Dolenjske in Posavske regije ter Bele krajine do leta 2042, saj se bo zmanjšala kolicina odloženih odpadkov z dosedanjih 55.500 ton na 17.020 ton na leto.  

V okviru druge faze projekta je namrec predvidena izgradnja objektov za mehansko-biološko obdelavo (MBO) odpadkov, cistilne naprave za izcedne vode z zmogljivostjo 30.000 m3 na leto, izgradnja infrastrukture za izrabo odlagališcnega plina za proizvodnjo elektricne energije ter vzpostavitev informacijskega sistema.

Omenjeni projekt predstavlja nadaljevanje leta 2007 zakljucene prve faze izgradnje omenjenega regijskega centra za ravnanje z odpadki, ki je bila prav tako sofinancirana iz Kohezijskega sklada, in sicer v višini 3,4 milijona evrov. V okviru prve faza je bila izvedena sanacija in zapiranje obstojecega odlagališča ter izgradnja novega odlagališca kot tudi izgradnja potrebne komunalne infrastrukture za obratovanje odlagališca. Poleg tega je bila v okviru prve faze izdelana projektna in investicijska dokumentacija za pripravo 2. faze projekta.”